Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

M

Makaleler

Uluslararası Makale

b) Uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S. (2022). "Evaluating the satisfaction level of citizens in municipality services by using picture fuzzy VIKOR method: 2014-2019 period analysis". Decision Making: Applications in Management and Engineering, 5 (1), 50-66. https://doi.org/10.31181/dmame181221001y

Yorulmaz, Ö., Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F. (2021). "Robust Mahalanobis Distance based TOPSIS to Evaluate the Economic Development of Provinces". Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications, 4 (2), 102-123. https://doi.org/10.31181/oresta20402102y

Altuntaş, G., Yıldırım, B. F., Demirci, E. (2021). "An intuitionistic fuzzy VIKOR model for student-employee selection in universities". International Journal of Management and Decision Making, 20 (4), 349-375. http://dx.doi.org/10.1504/IJMDM.2021.118539

Altuntaş, G., Yıldırım, B. F. (2020). "Logistics Specialist Selection with Intuitionistic Fuzzy TOPSIS Method". International Journal of Logistics Systems and Management, , 1-34. http://doi.org/10.1504/IJLSM.2020.10029471

Adıgüzel Mercangöz, B., Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S. (2020). "Time Period Based COPRAS-G Method: Application on the Logistics Performance Index". LogForum, 16 (2), 239-250. http://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.432

Yıldırım, B. F., Adıgüzel Mercangöz, B. (2020). "Evaluating the Logistics Performance of OECD Countries by Using Fuzzy AHP and ARAS-G". Eurasian Economic Review, 10, 27-45. https://doi.org/10.1007/s40822-019-00131-3

Uluslararası Makale

d) Bu maddenin b bendi dışında uluslararası alan endekslerinde taranan dergilerde editöre mektup, özet veya kitap kritiği hariç olmak üzere yayımlanmış makale.

Satman, M. H., Yıldırım, B. F., Kuruca, E. (2021). "JMcDM: A Julia Package for Multiple-Criteria Decision-Making Tools". The Journal of Open Source Software, 6 (65), 1-6. https://doi.org/10.21105/joss.03430

Önay, O., Yıldırım, B. F. (2016). "Evaluation of NUTS Level 2 Regions of Turkey by TOPSIS, MOORA and VIKOR". International Journal of Humanities and Social Science, 6 (1), 212-221.

Yıldırım, B. F., Hepşen, A., Önder, E. (2015). "Grey Relational Analysis Based Ranking of Latin American and Caribbean Economies". Journal of Economics, Finance and Accounting, 2 (3), 301-312. http://dx.doi.org/10.17261/Pressacademia.2015312957

Yıldırım, B. F., Önder, E. (2014). "Evaluating Potential Freight Villages in Istanbul Using Multi Criteria Decision Making Techniques". Journal of Logistics Management, 3 (1), 1-10. http://dx.doi.org/10.5923/j.logistics.20140301.01

Ulusal Makale

a) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

Çiftci, H. N., Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F. (2021). "Nakit Akış Oranlarına Dayalı Finansal Performansların Kombine Uzlaşık Çözüm Yöntemi ile Analizi: BIST’te İşlem Gören Enerji Firmaları Üzerine Bir Uygulama". Muhasebe ve Finansman Dergisi, 92, 207-224. https://doi.org/10.25095/mufad.947737

Yıldırım, B. F., Meydan, C. (2021). "Sezgisel Bulanık EDAS (SB-EDAS) Yöntemi İle Finansal Performans Değerlendirme: BİST Perakende Ticaret Sektöründe Bir Uygulama". Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12 (29), 235-251. https://doi.org/10.21076/vizyoner.734092

Yıldırım, B. F., Çiftci, H. N. (2020). "BIST’te İşlem Gören Tekstil Firmalarının Finansal Performanslarının Dinamik Sezgisel Bulanık WASPAS Yöntemi ile Değerlendirilmesi". İzmir İktisat Dergisi, 35 (4), 777-791. https://doi.org/10.24988/ije.202035408

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S. (2020). "Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi Verilerinin 2012-2017 Dönem Aralığında ARAS-G Yöntemi İle Değerlendirilmesi". Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 9 (2), 166-187.

Yıldırım, B. F. (2020). "Güçlü Zayıf Yöntemi İle Proje Değerlendirme İçin Alternatif Bir Ölçek Önerisi: KOSGEB Örneği". Yönetim Bilimleri Dergisi, 18 (38), 747-765. https://doi.org/10.35408/comuybd.589622

Çiftci, H. N., Yıldırım, B. F. (2020). "BİST Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının İncelenmesi: Gri Sayılara Dayalı Zaman Kesiti Örneği". Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22 (3), 384-404. https://doi.org/10.31460/mbdd.723322

Yıldırım, B. F. (2019). "Kredi Kartı Platformlarının Sezgisel Bulanık TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi". BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 13 (1), 37-58.

Yıldırım, B. F., Timor, M. (2019). "Bulanık ve Gri COPRAS Yöntemleri Kullanılarak Tedarikçi Seçim Modeli Geliştirilmesi". Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6 (2), 283-310.

Adıgüzel Mercangöz, B., Özaslan Çalışkan, B. Ö., Yıldırım, B. F. (2018). "Fortune 500 Türkiye'de Yer Alan Lojistik İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımının Analizi ve Değerlendirilmesi". İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (4), 1321-1341. http://dx.doi.org/10.20491/isarder.2018.576

Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S., Özdemir, M. (2016). "Bulanık VIKOR Yaklaşımı ile Mobil İşletim Sistemlerinin Değerlendirilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1), 79-95. http://dx.doi.org/10.5578/jss.26290

Meydan, C., Yıldırım, B. F., Senger, Ö. (2016). "BIST'te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi". Muhasebe ve Finansman Dergisi, (69), 147-167.

Yıldırım, B. F., Keskintürk, T. (2015). "Kredi Kartı Kullanım İstatistiklerinin Gri Tahmin ve Genetik Algoritma Tabanlı Gri Tahmin Metodu İle Tahmini: Karşılaştırmalı Analiz". Bankacılar Dergisi, 26 (94), 65-80.

Keskintürk, T., Yıldırım, B. F., Tüzün, Ü., Kaya, H. (2015). "Çok Noktalı Genelleştirilmiş Gezen Satıcı Problemi ve Perakende Sektöründe Bir Uygulama". İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (27), 55-75.

Eroğlu, E., Yıldırım, B. F., Özdemir, M. (2014). "Çok Kriterli Karar Vermede ORESTE Yöntemi ve Personel Seçiminde Uygulanması". Istanbul Management Journal, 25 (76), 81-95.

Önder, E., Yıldırım, B. F. (2014). "VIKOR Method for Ranking Logistic Villages in Turkey". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 12 (23), 293-314. http://dx.doi.org/10.11611/JMER236

Kuzu Yıldırım, S., Önay, O., Şen, U., Tunçer, M., Yıldırım, B. F., Keskintürk, T. (2014). "Gezgin Satıcı Problemlerinin Metasezgiseller ile Çözümü". Istanbul Business Research, 43 (1), 1-27.

Yıldırım, B. F., Önay, O. (2013). "Bulut Teknolojisi Firmalarının Bulanık AHP - MOORA Yöntemi Kullanılarak Sıralanması". Istanbul Management Journal, 24 (75), 59-81.

Yıldız, S., Taştan Boz, İ., Yıldırım, B. F. (2012). "Kişilik Tipi İle Olumlu Sosyal Davranış Arasındaki İlişki: Marmara Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26 (1), 215-233.

Ulusal Makale

b) a bendi dışında ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F. (2019). "The Evaluation of Competitiveness Performance For Developing Eight Countries by Grey TOPSIS". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2), 70-79.

Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F. (2017). "Box-Jenkins ve Gri Tahmin Yöntemleri İle Türkiye’de Hava Yolu Ulaşım Talebinin Tahmini". Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2), 36-49.

Yıldırım, B. F., Demirci, E. (2017). "Banka Performansının TOPSIS-M Uygulaması İle Değerlendirilmesi". Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1), 35-48.

Uzun, S., Yıldırım, B. F. (2016). "Gemi İnşa Sürecinde Ekipman Seçimi: TOPSIS, MOORA, VIKOR Uygulaması". Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, 2 (2), 113-124. http://dx.doi.org/10.17740/eas.econ.2016-MSEMP-57

Yıldırım, B. F. (2015). "Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde ARAS Yöntemi". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (9), 285-296. http://dx.doi.org/10.18025/kauiibf.65151

Yıldırım, B. F., Yeşilyurt, C. (2014). "Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı İle Proje Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi: Kalkınma Ajansı Örneği". Atatürk İletişim Dergisi, (6), 23-60.

Önder, E., Özdemir, M., Yıldırım, B. F. (2013). "Combinatorial Optimization Using Particle Swarm Optimization Supported Genetic Algorithm and Artificial Bee Colony Algorithm". Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (6), 59-70.

Önder, E., Yıldırım, B. F., Özdemir, M. (2013). "Multi Criteria Decision Making Approach for Evaluating Tourism Destinations in Turkey". Akademik Turizm ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 1-15.

Senger, Ö., Yıldırım, B. F. (2013). "The University Students Awareness And Satisfaction With The Relative Evaluation System and Its Research by Ridit Analysis". EKEV Akademi Dergisi, 17 (54), 27-44.

Yıldız, S., Yıldırım, B. F. (2011). "Kars İlinde Kaşar Ticareti Yapan Firmaların Uyguladıkları Rekabet Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma". Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (7), 147-166.