Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

M3

The University Students Awareness And Satisfaction With The Relative Evaluation System and Its Research by Ridit Analysis

Dr. Öğr. Üyesi Ötüken Senger

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Araş. Gör. Bahadır Fatih Yıldırım

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Abstract

As of 2012, the relative evaluation system has been put into practice in most of the state and private universities in our country. In relative evaluation system; the success of a student is being evaluated with the success level of the other students in his / her class. In this system, for each course a student performance is being formulated. In this study; it is tried to find out whether the students from the Kafkas University, Faculty of Economics and Administrative Sciences including 1st to 4th classes from the different departments have sufficient knowledge about the functional evaluation system or not and also they are satisfied or dissatisfied with the program which is being applied to them.

Keywords: Categorical Data, Relative Evaluation System, Ridit Analysis

Jel Classification: C12, C14, C15

Üniversite Öğrencilerinin Farkındalık ve Bağıl Değerlendirmeye Dayalı Memnuniyetleri ve Ridit Analizine Göre Araştırılması

Özet

2012 yılı itibariyle ülkemizdeki devlet ve vakıf üniversitelerinin büyük bir çoğunluğunda bağıl değerlendirme sistemine geçilmiş bulunmaktadır. Bağıl değerlendirme sisteminde bir öğrencinin başarısı, o öğrencinin eğitim gördüğü sınıfta bulunan diğer öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı bir şekilde değerlendirilmektedir. Bu sistemde her bir ders için öğrenci performansı belirlenir. Bu çalışmada 2011-2012 eğitim öğretim yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören işletme, iktisat ve siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümleri birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin Kafkas Üniversitesinde uygulanan bağıl değerlendirme sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olup olmadıkları ve bu sistemden memnun olup olmadıkları araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bağıl Değerlendirme Sistemi, Kategorik Veri, Ridit Analizi

 • Agresti, A. (1984). Analysis Of Categorical Data. New York: Wiley.
 • Battal, N., Susam, E., Yıldız, H. and Alim, F. (2010). İnönü Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Taslak Çalışması, Malatya.
 • Bilgin, Ö.C. (2003). “Ridit Analizi ve Uygulaması”. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34 (2): 135-138.
 • Bross, I.D.J. (1958). “How To Use Ridit Analysis”. Biometrics, 14: 18-38.
 • Bross, I. D. J. (1978). “Comment on Ridit Analysis by Dr. Bross. (Letter to the editor)”. Amer. J. Epidemiol, 107: 263-264.
 • CTL, (2001). “Teaching at Carolina”. Center for Teaching and Learning, University of North Carolina at Chapel Hill. http://ctl.unc.edu/he2.html (09.07.2012).
 • Davidson, R.C. (1984). “Dissatisfaction Of Women Family Practice Residents”. Family Medicine, 16: 10-12.
 • Doğan, İ., Saraçlı, S and Kaygısız, Z. (2005). “Üniversiteye Yerleşen Öğrencilerin Bölüm Memnuniyetlerinin Ridit Analizi ile İncelenmesi ve Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Birinci Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2): 175–183.
 • Donaldson, G.W. (1998). “Ridit Scores for Analysis and Interpretation of Ordinal Pain Data”. European Journal of Pain, 2: 221-227.
 • Doyle, M. and Dorling, S. (2002). “Visibility Trends in The UK 1950-1997”. Atmospheric Environment, 36: 3161-3172.
 • Duman, B. (2010). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bağıl Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri”. Fırat Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 20-22 Mayıs.
 • Fleiss, J.L. (1973). Statistical Methods for Rates And Proportions. New York: Jon Wiley & Sons.
 • Fleiss, J.L., Chilton, N.W. and Wallenstein, S. (1979). “Ridit Analysis İn Dental Clinical Studies”. J. Dental Research, 58: 2080-2084.
 • Keskin, M. and Ertan, H. (2001). İstanbul Üniversitesi’nin Bağıl Değerlendirme Sistemi, İstanbul.
 • Kurt, G. (2007). “Ridit Analizi ve Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygılarının İncelenmesi Üzerine Bir Uygulama”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2): 193-206.
 • Ploured, P.J. and Hassler, A.A. (1982). “Ridit”. Catholic University of America. (Online erişim adresi http://pdp-10.trailing-edge.c… 11/01/43,50532/ridit.rnh.html).
 • Tatar, E. and Oktay, M. (2008). “Relative Evaluation System as an Obstacle to Cooperative Learning: The Views of Lecturers in a Science Education Department”. International Journal of Environmental & Science Education, 3(2): 67-73.
 • Tekin, H. (2008). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Temel, A. (2010). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Maltepe Üniversitesi Yayınları.
 • Senger, Ö. & Yıldırım, B. F. (). The University Students Awareness And Satisfaction With The Relative Evaluation System and Its Research by Ridit Analysis. EKEV Akademi Dergisi, 17(54), 27-44.