Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

M19

Gemi İnşa Sürecinde Ekipman Seçimi: TOPSIS, MOORA, VIKOR Uygulaması

Araş. Gör. Sümeyra Uzun

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü

Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Özet

Bu çalışmada NB25 kodlu balıkçı gemisi projesine göre ekipman seçimi problemi TOPSIS, MOORA ve VIKOR yöntemleri açısından ele alınmıştır. Toplam 10 kritere göre 7 ana makine ve 7 jeneratör karşılaştırılmış ve kullanılan yöntemlere göre tercih durumları belirlenmiştir. Buna göre ana makine seçimi problemi için uygun seçimler, TOPSIS yöntemine göre Daihatsu, VIKOR yöntemine göre Daihatsu ve ABC, MOORA metodu oran uygulamasına göre en uygun makine Wartsila, referans nokta yaklaşımına göre ise en uygun makine ABC ve Daihatsu bulunmuştur. Jeneratör seçim problemi için TOPSIS uygulamasına göre en uygun seçim Cummins, VIKOR yöntemine göre Cummins ve Perkins, Moora metodu oran uygulamasına göre CAT, referans nokta yaklaşımına göre Cummins en uygun jeneratördür. Bunun sonucunda ana makine ve jeneratör seçim problemi için TOPSIS, VIKOR ve MOORA referans nokta yaklaşımı uygulamaları en yakın çözümleri vermiştir. MOORA yöntemi oran yaklaşımı ise faklı yönde sonuçlar vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Gemi İnşa, MOORA, TOPSIS, VIKOR

Equipment Selection In Ship Building Process: TOPSIS, MOORA, VIKOR Application

Abstract

In this paper, equipment selection problem talked over according to NB25 coded fishing vessel project with regard to TOPSIS, MOORA, and VIKOR method. 7 main engine and 7 generators are compared with in terms of total 10 ten criteria and option situation are determined. Accordingly, suitable selections for main engine selection problem are found out Daihatsu according to TOPSIS method, Daihatsu and ABC according to VIKOR method, Wartsila according to ratio method of MOORA method, ABC, and Daihatsu according to reference point approach of MOORA method. Suitable selections for the generator selection problem are found out Cummins according to TOPSIS method, Cummins and Perkins according to VIKOR method, CAT according to ratio application of MOORA method, Cummins according to reference point approach of MOORA method. Consequently, TOPSIS, VIKOR and reference point approach of MOORA method are given proximate results for main engine and generator selection problem. Ratio method of MOORA is given different results than other methods.

Keywords: MOORA, Ship Building, TOPSIS, VIKOR

 • Brans, J.-P., & Mareschal, B. (2005). Promethee Methods. J. Figuera, S. Greco, & M. Ehrgott, Multiple Criteria Decision Analysis:State Of The Art Surveys (s. 163-195). Kluwer Academics.
 • Brauers W. K. M., Ginevicius R., (2010). “The Economy Of The Belgian Regions Tested With Multimoora”, Journal of Business Economics and Management, 11(2): s:173-209.
 • Brauers, W. K. M., Zavadskas, E. K. (2006). “The MOORA Methodand its Application to Privatization in a Transition Economy,” Control and Cybernetics, Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences, vol. 35 (2), p. 445–469.
 • Büyüközkan G., Da Ruan (2008). “ Evaluation of Software Development Projects Using a Fuzzy Multi-Criteria Decision Approach”, Matematics an Computers in Simulation, Sayı:77 sayfa: 464-475
 • Ersöz F., Atav A. (2011). Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde MOORA Yöntemi, YAEM2011 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31.Ulusal Kongresi, 05 - 07 Temmuz 2011, Sakarya Üniversitesi, s:78-87.
 • Ghosh, D.N.(2011). Analytic Hierarchy Process & TOPSIS Method to Evaluate Faculty Performance in Engineering Education. UNIASCIT(1), s.63-70.
 • Herişçakar, E. (1999). Gemi Ana Makina Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri AHP ve SMART Uygulanması. Gemi İnşaatı Ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi . İstanbul: Yapım Matbaacılık Ltd.
 • Kuzu, S. (2014). “VIKOR“. Editörler: B. F. YILDIRIM ve E. ÖNDER, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri (2. Baskı, 227-242). Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Macharis, C., Springael, J., Brucker, K. D., & Verbeke, A. (2004). PROMETHEE and AHP:The Design Of Operational Synergies in Multicriteria Analysis.Strengthening PROMETHEE With İdeas of AHP. European Journal Of Operational Research(153), s. 307-317.
 • Olson, D.L. (2004). Comparison Of Weights In TOPSIS Models. Mathematical and Computer Modelling(40), s.721-727.
 • Opricovic, S. & Tzeng, Gwo-H. (2004). “The Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS”, European Journal of Operational Research, Sayı: 178:445–455.
 • Saaty, T. (1994). “How To Make A Decision:The Analytic Hierarchy Process.” Interfaces, s. 19-43.
 • Uzun, S. (2015). Gemi İnşa Sürecinde Ana Makine Ve Jeneratör Seçimi: AHP, TOPSIS ve PROMETHEE Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli.
 • Makale
  Arslan, B. & Eski, Ö. (2022). Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Plastik Enjeksiyon Makinesi Seçimi . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9 (2), 730-751. DOI: 10.35193/bseufbd.1062719
 • Makale
  Koca, G., Eği̇lmez, Ö. (2020). Makine Seçimi Probleminin Entropi Ağırlıklı TOPSIS Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Bir Doğal Taş İşletmesi Örneği. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7 (2), 714-729. DOI: 10.35193/bseufbd.726608
 • Makale
  Vatani, L., Hosseini, S. M., Sarjaz, M. R., & Alavi, S. J. (2019). Tree species effects on albedo, soil carbon and nitrogen stocks in a temperate forest in Iran. Austrian Journal of Forest Science, 3, 283-310.
 • Uzun, S. & Yıldırım, B. F. (). Gemi İnşa Sürecinde Ekipman Seçimi: TOPSIS, MOORA, VIKOR Uygulaması. Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, 2(2), 113-124. http://dx.doi.org/10.17740/eas.econ.2016-MSEMP-57