Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

M1

Kars İlinde Kaşar Ticareti Yapan Firmaların Uyguladıkları Rekabet Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Yıldız

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Araş. Gör. Bahadır Fatih Yıldırım

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Özet

Araştırmanın temel amacı, Kars ilinin Marka Kent olmasındaki temel rekabet sürücüsü olan Kaşar ürününün piyasaya sunumunda hangi stratejilerin daha yüksek düzeyde uygulandığının belirlenmesidir. Araştırmanın türü tanımlayıcı nitelikte olup, veri toplama tekniği ankettir. Araştırmanın bulgularına göre, Kaşar işletmelerinin temel rekabet stratejilerinin sırasıyla: Kalite Farklılaştırma, Destek Farklılaştırma, İmaj Farklılaştırma, Farklılaştırma, Tasarım Farklılaştırma, Farklılaştırma Odağı, Fiyat Farklılaştırma, Maliyet Liderliği, Maliyet Odağı ve Farklılaştırmama stratejisi olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kaşar Peyniri, Rekabet Stratejileri

A Research on Competitive Strategies Of Kashar Cheese Firms in Kars

Abstract

The aim of the research is to determine most strategies applied from kasar cheese firms in Kars. The type of research is descriptive and method for collecting data is questionnaire. As the results of research, kasar firms is to apply competitive strategies in that line: Quality Differentiation, Support Differentiation, İmage Differentiation, Differentiation, Design Differentiation, Focus on Differentiation, Price Differentiation, Overall Cost Leadership, Focus on Cost and non-Differentiation

Keywords: Competitive Strategies, Kasar Cheeese

 • Pearce, John A. ve Richard B. Robinson (1994), Competitive Strategy, Irwin: Illinois USA, s.3.
 • www.tuik.gov.tr (2009).
 • Grant, Robert, M. (2003), “Strategic Planning in a Turbulent Environment: Evidence from the Oil Majors”, Strategic Management Journal, Vol. 24, No.6, s.492.
 • Kotha, Suresh ve Bhatt L. VADLAMANI (1995), “Assesing Generic Strategies: An Empirical Investigation of Two Competing Typologies ın Discrete Manufacturing Industries”, Strategic Management Journal, Vol. 16, s.75-83.
 • Barca, Mehmet (2005), “Stratejik Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Bilimsel Bir Disiplinin Oluşum Hikayesi” Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, s.13.
 • Ülgen, Hayri ve Kadri Mirze (2004), İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayınları: İstanbul., s.258.
 • Porter, Michael (2003), Rekabet Stratejisi, 2. Baskı. Sistem Yayıncılık: İstanbul, s.47.
 • Dess, G., G. Lumpkin ve A. Eisner, (2008), Strategic Management, McGraw-Hill, Boston, S.156.
 • Kotha, Suresh ve Bhatt L. VADLAMANI (1995), “Assesing Generic Strategies: An Empirical Investigation of Two Competing Typologies ın Discrete Manufacturing Industries”, Strategic Management Journal, Vol. 16, s.76.
 • Eren, Erol (2005), İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları, Beta: İstanbul, s.265.
 • Gelibolu, Levent. (2009), “Kars Kaşar Peyniri İşletmelerinin Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Alan Araştırması”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 23 (3), s.151-165.
 • Demir, P. ve S. Aral, (2010), “Kars İli Süt Sanayi İşletmelerinde Üretim ve Sanayi Entegrasyonunun Ekonomik ve Sosyo-Ekonomik Analizi”, Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg, 16(4), s.585-592.
 • Kars Süt Ürünleri Üreticiler Derneği (KARSÜD)
 • Tikici, M., A.Aksoy ve V. Dizlek, (2006), “Küresel Rekabet Karşısında Malatya’da Dayanıklı Tüketim Malı Ticareti Yapan Firmaların Uyguladıkları Rekabet Stratejileri”, GOÜ İİBF İşletme Bölümü, 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi 15-17 Haziran 2006, Tokat,
 • Kişisel GörüĢmeler, 2011
 • Yıldız, S. & Yıldırım, B. F. (). Kars İlinde Kaşar Ticareti Yapan Firmaların Uyguladıkları Rekabet Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, None(7), 147-166.
 • Bu makale 5-7 Mayıs 2011 tarihlerinde Kuşadası’nda düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde bildiri olarak sunulmuş ve bildiri kitapçığında genişletilmiş özet olarak yayınlanmıştır.