Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

M12

Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde ARAS Yöntemi

Araş. Gör. Bahadır Fatih Yıldırım

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Özet

Bu çalışmada Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri sınıfının bir üyesi olan ARAS yöntemi incelenerek yerel literatüre yeni bir alternatif yöntem olarak önerilmiştir. ARAS yönteminin literatürde kullanım alanları incelendikten sonra yöntemin aşamaları detaylı olarak ele alınmış, son olarak örnek bir karar problemi üzerinde ARAS yöntemi uygulanarak elde edilen bulgular yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: ARAS, Karar Problemi, ÇKKV

Jel Sınıflandırma: C02, C65

ARAS Method In Multi Criteria Decision Making

Abstract

In this study, Additive Ratio Assessment (ARAS) method which is a member of multi criteria decision making method class, has been proposed as a new alternative method to local literature. The usage areas of the ARAS method investigated in detailed literature research, additionally the ARAS method analysis steps examined. Finally solution of a sample problem was made by applying ARAS method and the obtained results were discussed.

Keywords: ARAS, Decision Problem, MCDM

 • Bakshi, T., & Sarkar, B. (2011). MCA based performance evaluation of project selection. arXiv preprint arXiv:1105.0390.
 • Balezentiene, L., & Kusta, A. (2012). Reducing greenhouse gas emissions in grassland ecosystems of the central Lithuania: multi-criteria evaluation on a basis of the ARAS method. The Scientific World Journal, 2012.
 • Baležentis, A., & Štreimikienė, D. (2013). Integrated Sustainability Index: the Case Study of Lithuania. Intelektinė ekonomika, (7 (3), 289-303.
 • Baležentis, A., Baležentis, T., & Misiunas, A. (2012). An integrated assessment of Lithuanian economic sectors based on financial ratios and fuzzy MCDM methods. Technological and Economic Development of Economy, 18(1), 34-53.
 • Barak, S., Mehrgini, B., Maghsoudlou, H., & Branch, Q. Multi-Criteria Decision Making Approach To Candidate Well Selection For Hydraulic Fracturing Treatment, CIE44 & IMSS’14 Proceedings, 14-16 October 2014, Istanbul / Turkey, 2092-2106.
 • Chatterjee, P., & Chakraborty, S. (2013). Gear Material Selection using Complex Proportional Assessment and Additive Ratio Assessment-based Approaches: A Comparative Study, International Journal of Materials Science and Engineering Vol. 1, No. 2 December 2013, 104-111
 • Dadelo, S., Turskis, Z., Zavadskas, E. K., & Dadeliene, R. (2012). Multiple criteria assessment of elite security personal on the basis of ARAS and expert methods. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 46(4), 65-87.
 • Darji, V. P., & Rao, R. V. (2014). Intelligent Multi Criteria Decision Making Methods for Material Selection in Sugar Industry. Procedia Materials Science, 5, 2585-2594.
 • Ghadikolaei, A. S., & Esbouei, S. K. (2014). Integrating Fuzzy AHP and Fuzzy ARAS for evaluating financial performance. Boletim da Sociedade Paranaense de Matemática, 32(2), 163-174.
 • Kaklauskas, A., Tupenaite, L., Kanapeckiene, L., & Naimaviciene, J. (2013). Knowledge-based model for standard housing renovation. Procedia Engineering, 57, 497-503.
 • Keršulienė, V., & Turskis, Z. (2014). An integrated multi-criteria group decision making process: selection of the chief accountant. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, 897-904.
 • Kutut, V., Zavadskas, E. K., & Lazauskas, M. (2013). Assessment of Priority Options for Preservation of Historic City Centre Buildings Using MCDM (ARAS). Procedia Engineering, 57, 657-661.
 • Kutut, V., Zavadskas, E. K., & Lazauskas, M. (2014). Assessment of priority alternatives for preservation of historic buildings using model based on ARAS and AHP methods. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 14(2), 287-294.
 • Medineckiene, M., Zavadskas, E. K., Björk, F., & Turskis, Z. (2015). Multi-criteria decision-making system for sustainable building assessment/certification. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 15(1), 11-18.
 • Reza, S., & Majid, A. (2013). Ranking Financial Institutions Based on of Trust in online banking Using ARAS and ANP Method, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol, 6 (4): 415-423.
 • Shariati, S., Yazdani-Chamzini, A., Salsani, A., & Tamošaitienė, J. (2014). Proposing a New Model for Waste Dump Site Selection: Case Study of Ayerma Phosphate Mine. Engineering Economics, 25(4), 410-419.
 • Sliogeriene, J., Turskis, Z., & Streimikiene, D. (2013). Analysis and choice of energy generation technologies: the multiple criteria assessment on the case study of Lithuania. Energy Procedia, 32, 11-20.
 • Stanujkic, D., & Jovanovic, R. Measuring a Quality of Faculty Website Using ARAS Method, Contemporary Issues In Business, Management And Education‘2012 ISSN 2029-7963/ISBN 978-609-457-323-1 doi:10.3846/cibme.2012.45
 • Stanujkic, D., Djordjevic, B., & Djordjevic, M. (2013). Comparative analysis of some prominent MCDM methods: A case of ranking Serbian banks. Serbian Journal of Management, 8(2), 213-241.
 • Tamošaitienė, J., & Zavadskas, E. K. (2013). The multi-stage decision making system for complicated problems. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 82, 215-219.
 • Tamošaitienė, J., Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Vainiūnas, P. (2011). Multi-Criteria Complex For Profitability Analysis Of Construction Projects. Economics & Management, 16.
 • Turskis, Z., & Zavadskas, E. K. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision-making. Technological and Economic Development of Economy, (2), 159-172
 • Turskis, Z., & Zavadskas, E. K. (2010). A novel method for multiple criteria analysis: grey additive ratio assessment (ARAS-G) method. Informatica, 21(4), 597-610.
 • Yıldırım, B. F. (2014), Gri İlişkisel Analiz, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Editörler: Bahadır Fatih YILDIRIM ve Emrah ÖNDER, (1. Baskı, 227-242). Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Zavadskas, E. K., Antucheviciene, J., Šaparauskas, J., & Turskis, Z. (2013). Multi-criteria assessment of facades’ alternatives: peculiarities of ranking methodology. Procedia Engineering, 57, 107-112.
 • Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Bagočius, V. (2015). Multi-criteria selection of a deep-water port in the Eastern Baltic Sea. Applied Soft Computing, 26, 180-192.
 • Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Vilutiene, T. (2010). Multiple criteria analysis of foundation instalment alternatives by applying Additive Ratio Assessment (ARAS) method. Archives of civil and mechanical engineering, 10(3), 123-141.
 • Makale
  Okursoy, A. (2023). Bir Seramik Üretim İşletmesinde Tedarikçi Seçimi: Bütünleşik MEREC ARAS Uygulaması. Uluslararası Akademik Birikim Dergisi, 6(umhuriyetin 100. Yılında Türkiye'de Sosyal Bilimler Araştırmaları), 244-260. https://doi.org/10.5281/ZENODO.10004465
 • Makale
  Nebati, E. E. , Vatansever, E. N. & Makas, G. (2023). SWARA, ARAS ve WASPAS Yöntemleri ile Yeni Şube Yeri Seçimi: Bir Kargo Firması Örneği. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 35 (1), 217-237. DOI: 10.35234/fumbd.1187200
 • Makale
  Bulduk, S. & Ecer, F. (2023). Entropi-ARAS Yaklaşımıyla Kripto Para Yatırım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 14 (37), 314-333. DOI: 10.21076/vizyoner.1077873
 • Makale
  Avşarlıgil, N., Doğru, E. & Ciğer, A. (2023). The Bank Performance Ranking in the Emerging Markets: A Case of Turkey . Sosyoekonomi, 31 (55), 69-84. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2023.01.04
 • Makale
  Ercan, E. & Kundakcı, N. (2022). MACBETH Tabanlı Bulanık MARCOS Yöntemi ile Bir Tekstil İşletmesi için Ürün Grubu Seçimi . Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 9 (2), 381-396. DOI: 10.47097/piar.1177382
 • Makale
  Arıkan Kargı, V. S. (2022). Determining Digital Readiness Levels of the OECD Countries with CRITIC-based ARAS Method. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 13 (2), 363-376. DOI: 10.54688/ayd.1111357
 • Makale
  Baş, K., Avcı Azkeskin, S. & Aladağ, Z. (2022). Türkiye’de Turistik Bir İldeki Otellerin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Sıralanması. Journal of Applied Tourism Research, 3 (2), 191-208.
 • Makale
  Motorcu, A. R. & Ekici, E., (2022). Evaluation and Multi-Criteria Optimization of Surface Roughness, Deviation From Dimensional Accuracy and Roundness Error in Drilling CFRP/Ti6Al4 Stacks, FMA Transactions, 50(3), 441-460. doi:10.5937/fme2203441M
 • Kitap Bölümü
  Kılıçarslan, A. & Ergun, H. (2022). Analysis of the Financial Performance of Companies in the Kayseri and Konya City Indices Through Multi-Criteri Decision-Making Methods. In B. Dülek (Ed.), International Research in Social, Human and Administrative Sciences VII, (ss. 79-126). Konya, Eğitim Yayınevi.
 • Makale
  Ekin, E. (2022). Kamu Bankalarına İlişkin Performansların Entropi Tabanlı WSA ve ARAS Yöntemleri İle İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama . EKEV Akademi Dergisi , (90), 105-122.
 • Makale
  Ergun, H., Sucu, M. Ç., Yaralı, M. C., Gülal, M., Kılıçarslan, A. (2022). Finansal Performans, Kurumsal Yönetim ve Marka Değeri Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Bankalar Üzerine Bir Uygulama, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 12(2), 852-869. doi: 10.30783/nevsosbilen.1064918
 • Makale
  Çekiç, C., Gül, N. N. & Guneri, A. F. (2022). Managing Supplier Selection Problem With Integrated Fuzzy AHP and Fuzzy VIKOR: A Manufacturing Company Case. Journal of Advances in Manufacturing Engineering, 3(1), 1-13.
 • Makale
  Arslan, D. (2021). A Systematic Review of Selection of Facility Location in Health Care. The Journal of Theory and Practice in Healthcare, 2(1), 5-14.
 • Makale
  Erturgut, R. ve Koç Ustalı, N. (2021), Kent İçi Raylı Ulaşım Performansını Değerlendirmede SWARA ve ARAS Yöntemleri ile Bir Model Önerisi, Verimlilik Dergisi, (3), 35-53. doi: 10.51551/verimlilik.762067
 • Makale
  Maruf, M., Özdemir, K., (2021). Türkiye’deki Ticari Bankalara Ait Web Sitelerin Performanslarının SWARA ve ARAS Yöntemi İle Sıralanması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Administration & Organization Special Issue , 1514-1537. DOI: 10.26466/opus.888184
 • Makale
  Başdeğirmen, A., Yalçıner Çal, D. (2021). ŞŞehi̇r Hastaneleri̇ni̇n Entropi̇ Temelli̇ Maut Yöntemi̇ İle Kapasi̇te Değerlendi̇rmesi̇ . Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi , 3 (1), 78-90.
 • Makale
  Hamurcu, M., Çakır, E., Eren, T. (2021). Kullanıcı Perspektifli Çok Kriterli Karar Verme ile Elektrikli Araçlarda Batarya Seçimi. International Journal of Engineering Research and Development, 13 (2), 733-749. doi: 10.29137/umagd.906805
 • Kitap
  Özçalıcı, M. (2021). Matlab ile çok kriterli karar verme teknikleri. Güncellenmiş 2. Basım, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Makale
  Yakut, E., Kuru, Ö. (2020). AB Ülkelerinin Küresel Cinsiyet Ayrımının Kadınlar Açısından Gri İlişkisel Analiz, ARAS ve COPRAS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16 (30), 2832-2862. DOI: 10.26466/opus.774845
 • Şahin, İ. E., & Karacan, K. B. (2020). Entropi Temelli Copras ve Aras Yöntemleri ile Borsa İstanbul İnşaat Endeksi (XINSA) Firmalarının Finansal Performans Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (44), 171-183.
 • Makale
  Saygın, Z., Kundakcı, N. (2020). Sağlık Göstergeleri Açısından OECD Ülkelerinin EDAS ve ARAS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. Alanya Akademik Bakış, 4 (3), 911-938. doi: 10.29023/alanyaakademik.664883.
 • Makale
  Deni̇z, N. (2020). Teknoloji Yönetiminde MOORA ve ARAS Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri ile Patent Değerleme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (64), 191-207 .
 • Makale
  Durmus, H., & İnel, M. N. (2020). Comparing Aras and Copras Methods to Evaluate Firms By Using Fundamental Analysis . International Journal of Social, Political and Economic Research, 7(2), 214-230. https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss2pp214-230
 • Makale
  Baş, M., Hantal, T., Balcı, M. B. (2020). İşletmelerin Finansal Performanslarının SWARA, ARAS ve TOPSIS Tekniği İle Karşılaştırılması: BİST Teknoloji Endeksi Uygulaması. Ekev Akademi Dergisi, 24(81), 265-291. http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1339
 • Kitap
  Ayçin, E. (2020). Çok Kriterli Karar Verme: Bilgisayar Uygulamalı Çözümler (2. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Makale
  Korucuk, S. (2019). ÇKKV Yöntemleri İle İmalat İşletmelerinde TZY Performans Faktörlerinin Önem Derecelerinin Belirlenmesi ve En İdeal Rekabet Stratejisi Seçimi: Ordu İli Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 33 (2), 569-593.
 • Makale
  Akçakaya, O., & Urmak Akçakaya, E. D. (2019). Türkiye’deki Büyükşehirlerin Çevresel Performanslarının Entropi Temelli COPRAS ve ARAS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1437-1473.
 • Makale
  Çakır, E., & Can, M. (2019). Best-Worst Yöntemine Dayalı ARAS Yöntemi ile Dış Kaynak Kullanım Tercihinin Belirlenmesi: Turizm Sektöründe Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(3), 1273-1300.
 • Makale
  Eş, A., & Bilen, H. (2019). Entropy Tabanlı ARAS Yöntemle Firmaların Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi: Orman Ürünleri ve Mobilya Sektöründe Bir Uygulama. In Researches in Economics, Econometrics & Finance, H. Yıldız & A. S. Aybar (Eds.), pp. 1
 • Makale
  Demirkol, Ö. F. & İkvan, A. (2019). Finansal Oran Analizlerinin ARAS Yöntemi Kapsamında Değerlendirilmesi: BİST Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokanta Sektöründe Uygulama. J. of Institute of Economic Development & Social Researches. 5 (17), 145–157
 • Makale
  Kaçtıoğlu, S., Keskinkılıç, M., Kahveci, F. (2019). Yazılım Kalitesi Faktörü Olarak Yazılım Güvenliğinin Öğrenci Bilgi Sisteminde RIPS ile Testi ve ARAS ile Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33 (4) , 1261-1278
 • Kitap
  Özbek, A. (2017). Çok kriterli karar verme yöntemleri ve excel ile problem çözümü. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Makale
  Organ, A , Tekin, B . (2017). Şehir Hastanesi Kuruluş Yeri Seçimi için Gri ilişkisel Analiz Yaklaşimi: Denizli ili Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (3) , 256-278 . DOI: 10.30803/adusobed.336967
 • Makale
  Ömürbek, N., Eren, H. & Dağ, O. (2017). Entropi-ARAS ve Entropi-MOOSRA Yöntemleri ile Yaşam Kalitesi Açısından AB Ülkelerinin Değerlendirilmesı̇. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 29-48.
 • Yıldırım, B. F. (). Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde ARAS Yöntemi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(9), 285-296. http://dx.doi.org/10.18025/kauiibf.65151