Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

M30

Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi Verilerinin 2012-2017 Dönem Aralığında ARAS-G Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Lojistik Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Sultan Kuzu Yıldırım

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Özet

Amaç: Yenilikçi ve Girişimci Üniversite endeksinde yer alan üniversitelerin 2012-2017 dönem aralığındaki değerlerinden hareketle alternatif tek bir sıralama oluşturmaktır. Yöntem: Çalışmada gri sayılar ile entegre olarak ARAS-G yöntemi kullanılmıştır. Önerilen modelin geçerliliğini incelemek üzere yıl bazlı sıralamalara ek olarak TOPSIS-G yöntemi ile de sonuçlar sıralanmış ve bu sıralamalar arasındaki korelasyonlar incelenmiştir. Bulgular: ARAS-G yöntemi ile bulunan sıralamanın tüm yıllar ile anlamlı yüksek korelasyona sahip olduğu ayrıca bu yöntemin TOPSIS-G yöntemine nazaran her yılı daha fazla temsil ettiği belirlenmiştir. ARAS-G yöntemi ile yapılan analiz sonuçlarına göre ilk sırada Sabancı Üniversitesi yer alırken, ikinci sırada Orta Doğu Teknik Üniversitesi yer almıştır. Sonuç ve öneriler: Önerilen ARAS-G yöntemi, zaman boyutunun da karar sürecine dahil edildiği bu araştırmada, geçerli sonuçlar üretmektedir. Başka karar probleminde yöntemin uygulanabilirliğinin incelenmesi ayrıca gri sayılar elde edilirken hesaplanan ortalama ve standart sapma için yıllara göre ağırlıklandırma yapılarak analizin tekrar edilmesi önerilebilir. Özgün Değer: Belirlenen zaman kesitini temsil etmek üzere hesaplanmış gri sayıların ARAS yöntemi ile entegre kullanımı çalışmanın özgün değerini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ARAS, ARAS-G, Gri Sayılar, Yenilikçi ve Girişimci Üniversiteler, Üçüncü Misyon

Jel Sınıflandırma: C44, C65

Evaluation of Innovative and Entrepreneurial University Index Data Using ARAS-G Method in The Period Of 2012-2017

Abstract

Purpose: To create an alternative single ranking based on the values of the universities included in the Innovative and Entrepreneurial University index between 2012-2017. Methodology/Approach: In this study, the ARAS-G method is used in integration with the gray numbers. In order to examine the validity of the proposed model, in addition to the year-based rankings, the TOPSIS-G method also ranked the results and the correlations between these rankings are examined. Findings: It is determined that the ranking found with the ARAS-G method has a significant high correlation with all years and this method represents more each year than the TOPSIS-G method. According to the results of the analysis made with the ARAS-G method, Sabancı University ranked first, and Middle East Technical University ranked second. Practical implications: The proposed ARAS-G method produces valid results in this study in which the time period is also included in the decision process. In another decision problem, examining the applicability of the method can also be suggested to repeat the analysis by weighting by years for the mean and standard deviation calculated while obtaining gray numbers. Originality: The integrated use of the gray numbers calculated to represent the specified time interval with the ARAS method constitutes the original value of the study.

Keywords: ARAS, ARAS-G, Grey Numbers, Innovative and Entrepreneurial Universities, Third Mission

 • Aydemir, E., Bedir, F., & Özdemir, G. (2013), “Gri Sistem Teorisi ve Uygulamaları: Bilimsel Yazın Taraması”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 187-200.
 • Chatterjee K., Zavadskas E.K., Roy J., Kar S. (2018), “Performance Evaluation of Green Supply Chain Management Using the Grey DEMATEL–ARAS Model”. In: Kar S., Maulik U., Li X. (eds) Operations Research and Optimization. FOTA 2016. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Vol 225. Springer, Singapore.
 • Chen, J. K., & Chen, I. S. (2010), “Using a novel conjunctive MCDM approach based on DEMATEL, fuzzy ANP, and TOPSIS as an innovation support system for Taiwanese higher education”. Expert Systems with Applications, 37(3), 1981-1990.
 • Clark, B. R. (1998), “Creating entrepreneurial universities: Organizational pathways of transformation”. Oxford: Pergamon.
 • Cristensen, C., & Eyring, H. (2011), “The Innovative University”. San Francisco: Jossey Bass.
 • Dahooie, H., Beheshti J., Abadi, J., Vanaki, E., Firoozfar, A.S., Reza, H. (2018), “Competency‐Based IT Personnel Selection Using a Hybrid SWARA and ARAS-G Methodology”. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries; January 2018, Vol. 28 Issue: 1 p5-16, 12p.
 • Das, M. C., Sarkar, B., & Ray, S. (2012), “A framework to measure relative performance of Indian technical institutions using integrated fuzzy AHP and COPRAS methodology”. Socio-Economic Planning Sciences, 46(3), 230-241.
 • Drucker, P. F. (1998), “The discipline of innovation”. Harvard Business Review, 76(6), 149-157.
 • Er, F., Yıldız, E. (2018), “Türkiye Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2016 ve 2017 sonuçlarının ORESTE ve faktör analizi ile incelenmesi”. Alphanumeric Journal, 6(2), 293-310.
 • Erdem, A. R. (2013), “Bilgi toplumunda üniversitenin değişen rolleri ve görevleri”. Yükseköğretim Dergisi, 3(2), 109-120.
 • Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F. (2019), "The Evaluation of Competitiveness Performance For Developing Eight Countries by Grey TOPSIS". Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2), 70-79.
 • Liu, N. C. (2009), “The story of academic ranking of world universities”. International Higher Education, (54), 2-3.
 • Lundvall, B. Å. (1992), “User-producer relationships, national systems of innovation and internationalisation”. In National systems of innovation: Towards a theory of innovation and interactive learning. Pinter Publishers. Book Chapter. 45-67.
 • Lupo, T. (2013), “A fuzzy ServQual based method for reliable measurements of education quality in Italian higher education area”. Expert systems with applications, 40(17), 7096-7110.
 • Marhl, M., & Pausits, A. (2011), “Third mission indicators for new ranking methodologies”. Evaluation in Higher Education, 5(1), 43-64.
 • Odabaşı, Y. (2006), “Değişimin ve dönüşümün aracı olarak girişimci üniversite”. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(1), 87-104.
 • Organ, A., & Kaçaroğlu, M. O. (2020), “Entropi Ağırlıklı TOPSIS Yöntemi İle Türkiye’deki Vakıf Üniversiteleri’nin Değerlendirilmesi”. Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, 7(1), 28-45.
 • Ömürbek, N., & Karataş, T. (2018), “Girişimci Ve Yenilikçi Üniversitelerin Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Değerlendirilmesi”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(24), 176-198.
 • Ömürbek, N., Karaatlı, M., & Yetim, T. (2014), “Analitik hiyerarşi sürecine dayalı TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile ADIM üniversitelerinin değerlendirilmesi”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı, 189-207.
 • Özden, Ü. H. (2008), “Veri zarflama analizi (VZA) ile Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin etkinliğinin ölçülmesi”. Istanbul University Journal of the School of Business Administration, 37(2), 167-185.
 • Parlar, G., & Palancı, O. (2020), “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Dünya Üniversitelerinin Performanslarının Değerlendirilmesi”. Vizyoner Dergisi, 11(26), 203-227.
 • Pinto, H., Cruz, A. R., & de Almeida, H. (2016), “Academic entrepreneurship and knowledge transfer networks: Translation process and boundary organizations”. In Handbook of research on entrepreneurial success and its impact on regional development (pp. 315-344). IGI Global.
 • Sakinç, S., & Bursalioğlu, S. A. (2012), “Yükseköğretimde Küresel Bir Değişim: Girişimci Üniversite Modeli”. Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 2(2), 92-99.
 • Sánchez-Barrioluengo, M., & Benneworth, P. (2019), “Is the entrepreneurial university also regionally engaged? Analysing the influence of university's structural configuration on third mission performance”. Technological forecasting and social change, 141, 206-218.
 • Schulte, P. (2004), “The entrepreneurial university: a strategy for institutional development”. Higher education in Europe, 29(2), 187-191.
 • Sen, H., (2017a), “Personnel Selection with ARAS-G”. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS), 2017 Volume 8, Pages 73-79.
 • Sen, H., (2017b), “Hospital Location Selection with Aras-G”. The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (EPSTEM), Volume 1, Pp. 359-365 ICONTES2017: International Conference on Technology, Engineering and Science.
 • Tekin, M., Geçkil, T., Koyuncuoğlu, Ö., & Tekin, E. (2018), “Girişimci Dostu Üniversiteler İndeksi ve Bir Model Geliştirilmesi”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (39), 138-150.
 • Tosun, H. (2020), “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Bağlamında Vakıf Üniversiteleri”. TURAN-SAM Dergisi, 12(47), 195-203.
 • TUBİTAK (2018), Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2017 Yılı Gösterge Seti, https://www.tubitak.gov.tr/si…. Erişim Tarihi: 08.10.2020
 • Turskis, Z., & Zavadskas, E. K. (2010), “A novel method for multiple criteria analysis: grey additive ratio assessment (ARAS-G) method”. Informatica, 21(4), 597-610.
 • Ulutaş, A., Bayrakçil, A. O. (2017), “Gri AHS ve ARAS-G Kullanımı ile Bir Restoran için Sebze Tedarikçisinin Değerlendirilmesi”. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18(2), 189-204.
 • Wang Q, Wu H (1998), “The concept of grey number and its property”. In: Proceedings of NAFIPS, USA, pp 45–49.
 • Warning, S. (2004), P”erformance differences in German higher education: Empirical analysis of strategic groups”. Review of Industrial Organization, 24(4), 393-408.
 • Wu, Q., Zhou, W., Li, S., & Wu, X. (2005), “Application of grey numerical model to groundwater resource evaluation”. Environmental Geology, 47(7), 991-999.
 • Yıldırım, B. F., Adıgüzel Mercangöz, B. (2020), "Evaluating the Logistics Performance of OECD Countries by Using Fuzzy AHP and ARAS-G". Eurasian Economic Review, 10, 27-45. https://doi.org/10.1007/s4082…
 • Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010), “A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision‐making”. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 159-172.
 • Makale
  Karahan, M. & Kızkapan, L. (2022). Türkiye’deki Bazı Üniversitelerin Girişimcilik ve Yenilikçilik Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 12 (3), 610-620.
 • Makale
  Tosun, H. (2021). Adım Üniversitelerinin Yenilikcilik-Girişimcilik Anlayışı Esasında Performansları. TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi, 13(51), 22-28.
 • Makale
  Çınaroğlu, E. (2021). CRITIC Temelli MARCOS Yöntemi ile Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Analizi. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetim Dergisi, 10(1), 111 - 133.
 • Yıldırım, B. F. & Kuzu Yıldırım, S. (). Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi Verilerinin 2012-2017 Dönem Aralığında ARAS-G Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 9(2), 166-187.