Dr. Havva Nur Çiftci

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı

H

İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmelerindeki en önemli etkenlerden biri şüphesiz sağlam bir finansal yapıya sahip olmalarıdır. Gerek işlet-me yönetimi, gerekse işletmeye yatırımcı olarak fon sağlayacak yatı-rımcılar işletmelerin finansal yapılarını yakından takip etmektedir. İş-letme yönetimi işletmenin finansal performansını takip ederek gelecek politikalarını ve stratejilerini şekillendirmekte, yatırımcılar ise yatırım kararı alırken işletmenin finansal performansına göre hareket etmekte-dir. Bununla birlikte işletmelerin finansal performansı alanında bir çok araştırmacı çalışmalar üretmektedir. Literatürde işletmelerin finansal performanslarının incelendiği bir çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalış-malar arasında işletmelerin finansal performans ölçümüne olanak sağ-layan Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalar büyük ...