Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

B

Doğru ve etkili karar verme her seviyede önemli bir beceridir ve bunun özellikle öğretilmesi gereklidir. Doğru karar vermede karar vericinin aklını, sezgilerini ve deneyimlerini doğru kullanabilmesinin önemi bilinmekle beraber günümüzde zorlaşan ve karmaşıklaşan karar süreçlerinin karar vericinin bireysel becerileri yanında daha verimli, hızlı karar almasına olanak sağlayacak karar verme araçları ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında karar verme sürecinde etkili olan birden fazla amaç ya da birden fazla kriter olduğunda, karar vericilerin etkin kararlar vermesine destek olacak Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ele alınmıştır. 16 bölümden oluşan bu kitapta, Karar ...

İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmelerindeki en önemli etkenlerden biri şüphesiz sağlam bir finansal yapıya sahip olmalarıdır. Gerek işlet-me yönetimi, gerekse işletmeye yatırımcı olarak fon sağlayacak yatı-rımcılar işletmelerin finansal yapılarını yakından takip etmektedir. İş-letme yönetimi işletmenin finansal performansını takip ederek gelecek politikalarını ve stratejilerini şekillendirmekte, yatırımcılar ise yatırım kararı alırken işletmenin finansal performansına göre hareket etmekte-dir. Bununla birlikte işletmelerin finansal performansı alanında bir çok araştırmacı çalışmalar üretmektedir. Literatürde işletmelerin finansal performanslarının incelendiği bir çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalış-malar arasında işletmelerin finansal performans ölçümüne olanak sağ-layan Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalar büyük ...

Bu çalışma kapsamında karar verme sürecinde etkili olan birden fazla etken olduğunda, karar vericilerin etkin kararlar vermesine destek olacak Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ele alınmıştır. Tüm organizasyonlar gibi sağlık işletmeleri de karar süreçlerinin işletildiği birimlerdir. Ancak diğer organizasyonlardan farklı olarak sağlık işletmelerinde karar verme süreci etkilerinin insani ve etik boyutları nedeniyle daha hassas bir süreç olarak önplana çıkmaktadır. Bu kitap ile sağlık işletmelerinde karar verici konumunda bulunan her seviyeden karar vericiye karar verme süreçlerinde destek olacak araçların tanıtımı ve örnek problem çözümleri ile uygulama aşamaları gösterilmesi amaçlanmıştır. Kitap ayrıca ...