Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

D

Editör
Prof. Dr. Ayşe Güldem Cerit
Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci
Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Soner Esmer
Dokuz Eylül Üniversitesi

Denizler ve iç sular tüm kaynaklarını cömertçe insanlığın yararına sunan bir zenginlik alanı olarak tarihsel süreçte besin ve ihtiyaç kaynaklarının, ulaşımın, ticaretin, dinlencenin, sporun vazgeçilmez merkezi oldular. Tekerleğin bulunuşundan itibaren dünya tarihinde önemli dönüm noktalarının ulaştırma ile birlikte anıldığı düşünülecek olursa, bölgesel ve deniz aşırı sefer yapan gemilerin gelişimi ile birlikte denizyolu ile yük ve yolcu taşımacılığının kara parçalarını, kıtaları, insanları ve toplumları birleştirmedeki rolünün etkileri fark edilebilir. Gemiler, en az sekiz bin yıldır yalnızca insanları ve toplumları değil aynı zamanda kültürleri, tarihleri, devletleri, teknolojileri, ticaretleri, sanayileri, ekonomileri, medeniyetleri de buluşturuyor. Haberleşme teknolojilerinin gelişmediği dönemlerde adalar, kara parçaları ve denizaşırı bölgeler arasındaki başlıca iletişimin limanları ziyaret eden gemiler sayesinde gerçekleştiği biliniyor. Denizlerin sağladığı ulaşım ve diğer kaynakların ülkelere büyük stratejik güç kazandırdığı gerçeği, tarihin bilinen en eski dönemlerinden yirmi birinci yüzyılın ilk on yıllarına kadar değişmeden kendini kabul ettirmiştir. Devletler denize ilişkin ilgi ve menfaatlerini yasal sistemlerinin en önemli unsurları arasında belirlemiş, insan toplulukları denizci nesiller yetiştirmeyi varlıklarının devamının garantisi olarak kabul etmişlerdir. Denizciliğin erişilebilen tarihine ilişkin ilk bulgular Anadolu coğrafyasını adres göstermektedir. Dünyanın ilk denizcilerinin gemileri, filoları, tersaneleri, limanları, tüccarları, balıkçıları, gezinti tekneleri, sporcuları ile uygarlıkları bu topraklardan dünyaya taşıdıkları bilinmektedir. Gemi teknolojilerinde ve notik bilimlerdeki gelişmenin ticarete etkisi ve sanayi devriminin kazandırdığı ivme ile yirminci yüzyılda ulaşılan küresel bütünleşme; deniz ticaretine, denizcilik bilimine ve denizcilik eğitimine yeni bir boyut getirmiştir. İşletme disiplinindeki hızlı gelişmelerle birlikte ve denizciliğin insanlık tarihinin ulaştığı bilimsel birikimin bütün katkılarının yansıdığı bir alan olması nedeniyle, denizcilikte de ilgili tüm bilimlerin multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirildiği bir alanın gerekliliği doğmuştur. Dünya bilim ve eğitim çevrelerinin yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren uygulamaya koyduğu bu yaklaşımın yansımalarıyla, Türkiye’de de 1982 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde bir Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nun bulunması ve bölümlerinden birinin de Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü olarak açılması karara bağlanmış ve Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü 1988 yılında eğitime başlamıştır. Türkiye’de Denizcilik İşletmeleri Yönetimi eğitiminin yirmi beşinci yılında bu kitap ile dünyada ve Türkiye’de hızla gelişen deniz işletmeciliği alanındaki bilimsel ve eğitsel birikimin ana başlıklarıyla paylaşılabilmesi amaçlanmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ve Lojistik Yönetimi Bölümleri’nin öğretim üye ve görevlilerince hazırlanan bu kitabı öğrencilerin, araştırmacıların, sektör temsilcilerinin ve idari birimlerin ilgisine sunmaktayız.

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Beta Yayıncılık

  • Paylaş