Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

M18

Bulanık VIKOR Yaklaşımı ile Mobil İşletim Sistemlerinin Değerlendirilmesi

Araş. Gör. Bahadır Fatih Yıldırım

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Araş. Gör. Sultan Kuzu Yıldırım

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Araş. Gör. Muhlis Özdemir

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Özet

Zaman ve mekândan bağımsız olarak istenen bilgiye anında ulaşabilme imkanı sunan mobilite, internet ve mobil cihazların her geçen gün daha çok yaygınlaşmasıyla günlük hayattaki kullanım alanını artırmaktadır. Bu çalışmada, mobilitenin en önemli enstrümanı olan mobil cihazlar üzerinde donanım ve yazılımın uyumlu çalışmasına, kontrol edilmesine ve yönetilmesine olanak sağlayan mobil işletim sistemleri, belirlenen kriterlere göre uzman görüşü alınarak Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yaklaşımlarından VIKOR yöntemi ile değerlendirilmiş, karar verme sürecinin doğasında bulunan belirsizliği gidermek üzere bulanık sistem teorisi de karar sürecine dahil edilerek karar problemi Bulanık VIKOR yöntemi ile çözülmüştür. Karar alternatifi olarak ele alınan 5 mobil işletim sistemi, uzman görüşü alınarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak IOS ve Android Mobil işletim sistemleri uzlaştırıcı çözüm kümesinde ilk sırada yer almışlardır.

Anahtar Kelimeler: Bulanık Mantık, Fuzzy VIKOR, Mobil İşletim Sistemleri, Mobilite, VIKOR, ÇKKV

Jel Sınıflandırma: C02, C44, C61

Evaluating Mobile Operating Systems Using Fuzzy VIKOR Approach

Abstract

Independently of time and space that provide access to the requested information mobility, internet and mobile devices more widespread usage in daily life increases every day. In this study, the most important instrument mobility on the mobile devices to work compatible hardware and software, allowing controlling and managing mobile operating systems, according to the criteria set by the expert opinion of Multi-Criteria Decision Making (MCDM) approaches are evaluated with VIKOR, in the decision-making process to address uncertainties inherent, the theory of fuzzy systems were included in the decision process decision problem is solved by the method of fuzzy VIKOR. 5 mobile operating systems discussed as decision alternatives have been analyzed by taking expert choice. After all IOS and Android mobile operating systems have taken first place in the set of compromise solution.

Keywords: Fuzzy Logic, Fuzzy VIKOR, MCDM, Mobile Operating Systems, Mobility, VIKOR

 • Akyüz, G., "Bulanık VIKOR Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt.26, No. l, 2012, s. 197 -214.
 • Baykal, N. ve T. Beyan, “Bulanık Mantık İlke ve Temelleri”, Ankara, Bıçaklar Kitabevi, 2004.
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Online: Pazar Verileri İstatistikleri, http://www.tk.gov.tr/kutuph... , Erişim tarihi: 12.04.2014
 • Chen, L.Y. ve Wang, T.-C. (2009) “Optimizing partners’ choice in IS/IT outsourcing projects: The strategic decision of fuzzy VIKOR”, International Journal of Production Economics, 120(1), ss.233-242.
 • Dinçer, H. Ve Görener, A. (2011), “Performance Evaluation Using AHP - VIKOR and AHP - TOPSIS Approaches: The Case Of Service Sector”, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 29, ss.244-260.
 • Görener, A. “Tedarik Zinciri Stratejisi Seçimi: Bulanık VIKOR Yöntemiyle İmalat Sektöründe Bir Uygulama”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business, Yıl:2013, C:5, S:3, s. 47-62.
 • Görener, A., “Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt/Vol:42, Sayı/No:2, 2013, 198-218.
 • Hsieh, T.-Y., Lu, S.-T. ve Tzeng, G.-H. (2004) “Fuzzy MCDM approach for planning and design tenders selection in public office buildings”, International Journal of Project Management, 22(7), ss.573–584.
 • Lai, Y. ve Hwang C. (1996) Fuzzy Multiple Objective Decision Making: Methods and Applications. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. Springer
 • Mirahmadia, N. , Teimoury, E. “A Fuzzy VIKOR Model for Supplier Selection and Evaluation: Case of EMERSUN Company”, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2012, 2(5)5272-5287.
 • Mobilike, Madreport - Çeyrek Rapor, Online: http://mobilike.com/ wp-content/ uploads/ downloads /2013/02/madreport_Q4_Web6.pdf, Erişim Tarihi: 12.04.2014
 • Opricovic, S. “Fuzzy VIKOR with an application to water resources planning”, Expert Systems with Applications 38 (2011) 12983–12990.
 • Opricovic, S. ve Tzeng, G.-H. (2004) “Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS”, European Journal of Operational Research, 156(2), ss.445–455.
 • Özkan, M. M., “Bulanık Hedef Programlama”, Bursa, Ekin Kitabevi, 2003.
 • Ramezaniyan , R. M., Kazemi , M., Jafari, H., Majid Elahi, S. “Application of integrated fuzzy VIKOR & AHP methodology to contractor ranking”, Management Science Letters 2 (2012) 1511–1526.
 • Sanayei, A., Mousavi, S. F. ve Yazdankhah, A. “Group decision making process for supplier selection with VIKOR under fuzzy environment”, Expert Systems with Applications, Volume 37, Issue 1, January 2010, p. 24-30
 • Shemshadi, A., Shirazi, H., Toreihi, M. ve Tarokh, M.J., “A fuzzy VIKOR method for supplier selection based on entropy measure for objective weighting”, Expert Systems with Applications 38 (2011) 12160–12167.
 • Şen, Z., “Bulanık Mantık İlkeleri ve Modelleme”, İstanbul, Su Vakfı Yayınları, 2009.
 • Vahdani, B., Hadipour, H., Sadaghiani, J.S. ve Amiri, M. (2010) “Extension of VIKOR method based on interval-valued fuzzy sets”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 47(9-12), ss.1231-1239.
 • Vikipedia, Online: “İşletim sistemi”, http://tr.wikipedia.org /wiki/%C4%B0%C5%9Fletim_sistemi, Erişim Tarihi: 10.02.2015
 • Wang, T.-C., Liang, L.-J., & Ho, C.-Y. (2006). Multi-criteria decision analysis by using fuzzy VIKOR. In Proceedings of international conference on service systems and service management, 2, 901–906.
 • Webopedia,Online: “mobile operating system (OS)”, http://www.webopedia.com /TERM/M/mobile_operating_system.html, Erişim Tarihi: 10.02.2015
 • Webrazzi, Online: “2014’te kişisel bilgisayarlar azalırken Androidli cihaz sevkiyatı 1 milyara ulaşacak”, http://webrazzi.com/2013/06..., Erişim Tarihi: 10.02.2015
 • Yıldız, A. ve Deveci, M., “Bulanık VIKOR Yöntemine Dayalı Personel Seçim Süreci”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 4, Ekim 2013, ss. 427-436
 • Yu, P. L. 1973. “A Class of Solutions for Group Decision Problems”, Management Science, 19 (8), p. 936-946.
 • Zeleny, M., “Multiple Criteria Decision Making”, McGraw-Hill, New York, 1982.
 • Makale
  Bağcı, H. (2020). Euronext Borsalarının Sermaye Piyasası Araçlarına Göre Borsa Performansının Analizi: VIKOR Yöntemi Uygulaması. Maliye ve Finans Yazıları, 113, 75-98. https://doi.org/10.33203/mfy.568169
 • Yıldırım, B. F., Kuzu Yıldırım, S., Özdemir, M. (2016). "Bulanık VIKOR Yaklaşımı ile Mobil İşletim Sistemlerinin Değerlendirilmesi". Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1), 79-95. http://dx.doi.org/10.5578/jss.26290