Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

PROMETHEE

P
PROMETHEE yöntemi Jean-Pierre Brans tarafından geliştirilmiş ve ilk olarak 1982 yılında Kanada’nın Quebec kentinde gerçekleştirilen bir konferansta PROMETHEE I (alternatiflerin kısmı sıralaması) ve PROMETHEE II (alternatiflerin tam sıralaması) olarak iki farklı model ile tanıtılmıştır. Aynı yıl, söz konusu metodun sağlık alanındaki uygulaması G. Davignon tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir kaç yıl sonra PROMETHEE metodunun PROMETHEE III (aralıkları temel alarak sıralama), PROMETHEE IV (sürekli durumlar için), PROMETHEE V (bölümlendirilme kısıtlarını içeren) ve PROMETHEE VI (insan beyninin temsilinin yapıldığı) olarak adlandırılan diğer versiyonları Brans ve Mareschall tarafından sunulmuştur. Etkin ve kolay kullanıma sahip olan PROMETHEE metodunun, bankacılık, finans, üretim, tedarik zinciri, ulaştırma ve lojistik, turizm, sağlık, işgücü planlama, kimya ve tıp alanlarında başarılı birçok uygulaması mevcuttur.

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

Bahadır Fatih Yıldırım, Emrah Önder (Ed.)

ISBN: 9786052470046

Basım Yılı: 2014

Yayınevi: Dora Yayıncılık

  • Tuncalı Yaman, T. & Bacaksız, P. (2020). Potansiyel Kullanıcı Gruplarının Mobil Pazarlamaya Yönelik Bariyerlerinin Stratejik Pazarlama Kararları Bağlamında Önceliklendirilmesi. Anemon Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 675-687.
  • Oruç, K. O., Demirbaş, K. (2020). İşletmelerin Finansal Başarısızlığının AHP Temelli ELECTRE TRI ve FLOWSORT Yöntemleri ile Tahmin Edilmesi. ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(3), 975-1000. https://doi.org/10.17153/oguiibf.629102
  • Esen, H., Yi̇ği̇t, V. & Güldan, S. (2020). Hastanelerde AHP ve TOPSIS Yöntemi İle Personel Seçimi: Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Örneği . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (12), 112-128.
  • Tuncalı Yaman, T. (2019). Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansı Değerlendirmesinde Kullanılan Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. In E. E. Başar, A. Ağ, & Ü. Gülhan (Eds.), Sürdürülebilirlik:Ekonomik ve Sosyal Eğilimler (pp. 99–126). Ankara: İmaj Yayıne
  • Burnaz, E. & Ayyıldız, H. (2018). Destinasyon Rekabetçiliği Endeksi Önerisi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (21) , 237-254 . DOI: 10.18092/ulikidince.397002
  • Küçükönder, H., & Demirarslan Çelebi, P. (2017). PROMETHEE ve MAUT Yöntemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma: Karadeniz Bölgesi Örneği. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(16), 203-228.
  • Durucasu, H., Aytekin, A., Saraç, B., & Orakçı, E. (2017). ELECTRE ve PROMETHEE’nin Güncel Uygulama Alanları: Bir Alanyazın Taraması. Alphanumeric Journal, 5(2), 229-270.
  • Ünal, S., & Yüksel, R. (2017). Finansal Performans Ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Sürdürülebilirlik Endeksindeki Bankalar Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(5), 264-270.
  • Öztürk, E. (2017). Farklı Finansal Raporlardan Elde Edilen Performans Ölçütleri İle Cari Piyasa Değerleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: BİST 50 Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Mali Çözüm Dergisi, (142), 45-63.
  • Kecek, G., & Yüksel, R. (2016). Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Ve PROMETHEE Teknikleriyle Akıllı Telefon Seçimi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (49), 46-62.

Dağ, S., Yıldırım, B. F., (2014). PROMETHEE. Yıldırım, B. F., Önder, E. (Ed.), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. (177 - 200). Bursa: Dora Yayıncılık.