Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

K1

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri
PROMETHEE

Dr. Öğr. Üyesi Sündüs Dağ

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim Anabilim Dalı

Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

PROMETHEE yöntemi Jean-Pierre Brans tarafından geliştirilmiş ve ilk olarak 1982 yılında Kanada’nın Quebec kentinde gerçekleştirilen bir konferansta PROMETHEE I (alternatiflerin kısmı sıralaması) ve PROMETHEE II (alternatiflerin tam sıralaması) olarak iki farklı model ile tanıtılmıştır. Aynı yıl, söz konusu metodun sağlık alanındaki uygulaması G. Davignon tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir kaç yıl sonra PROMETHEE metodunun PROMETHEE III (aralıkları temel alarak sıralama), PROMETHEE IV (sürekli durumlar için), PROMETHEE V (bölümlendirilme kısıtlarını içeren) ve PROMETHEE VI (insan beyninin temsilinin yapıldığı) olarak adlandırılan diğer versiyonları Brans ve Mareschall tarafından sunulmuştur. Etkin ve kolay kullanıma sahip olan PROMETHEE metodunun, bankacılık, finans, üretim, tedarik zinciri, ulaştırma ve lojistik, turizm, sağlık, işgücü planlama, kimya ve tıp alanlarında başarılı birçok uygulaması mevcuttur.

 • Makale
  Tuncalı Yaman, T. & Bacaksız, P. (2020). Potansiyel Kullanıcı Gruplarının Mobil Pazarlamaya Yönelik Bariyerlerinin Stratejik Pazarlama Kararları Bağlamında Önceliklendirilmesi. Anemon Sosyal Bilimler Dergisi, 8(3), 675-687.
 • Makale
  Oruç, K. O., Demirbaş, K. (2020). İşletmelerin Finansal Başarısızlığının AHP Temelli ELECTRE TRI ve FLOWSORT Yöntemleri ile Tahmin Edilmesi. ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(3), 975-1000. https://doi.org/10.17153/oguiibf.629102
 • Makale
  Esen, H., Yi̇ği̇t, V. & Güldan, S. (2020). Hastanelerde AHP ve TOPSIS Yöntemi İle Personel Seçimi: Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Örneği . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (12), 112-128.
 • Makale
  Tuncalı Yaman, T. (2019). Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansı Değerlendirmesinde Kullanılan Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. In E. E. Başar, A. Ağ, & Ü. Gülhan (Eds.), Sürdürülebilirlik:Ekonomik ve Sosyal Eğilimler (pp. 99–126). Ankara: İmaj Yayıne
 • Makale
  Burnaz, E. & Ayyıldız, H. (2018). Destinasyon Rekabetçiliği Endeksi Önerisi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (21) , 237-254 . DOI: 10.18092/ulikidince.397002
 • Makale
  Küçükönder, H., & Demirarslan Çelebi, P. (2017). PROMETHEE ve MAUT Yöntemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma: Karadeniz Bölgesi Örneği. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(16), 203-228.
 • Makale
  Durucasu, H., Aytekin, A., Saraç, B., & Orakçı, E. (2017). ELECTRE ve PROMETHEE’nin Güncel Uygulama Alanları: Bir Alanyazın Taraması. Alphanumeric Journal, 5(2), 229-270.
 • Makale
  Ünal, S., & Yüksel, R. (2017). Finansal Performans Ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: BİST Sürdürülebilirlik Endeksindeki Bankalar Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(5), 264-270.
 • Makale
  Öztürk, E. (2017). Farklı Finansal Raporlardan Elde Edilen Performans Ölçütleri İle Cari Piyasa Değerleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: BİST 50 Şirketleri Üzerine Bir Araştırma. Mali Çözüm Dergisi, (142), 45-63.
 • Makale
  Kecek, G., & Yüksel, R. (2016). Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Ve PROMETHEE Teknikleriyle Akıllı Telefon Seçimi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (49), 46-62.
 • Dağ, S., Yıldırım, B. F., (2014). PROMETHEE. Yıldırım, B. F., Önder, E. (Ed.), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. (177 - 200). Bursa: Dora Yayıncılık.