Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

Gri İlişkisel Analiz

G
Gri İlişkisel Analiz (GİA), Gri Sistem Teorisi kullanılarak geliştirilmiş, Gri İlişkisel Derece temeline dayalı bir derecelendirme, sınıflama ve karar verme tekniğidir. GİA, faktörler arası karmaşık ilişkilerin bulunduğu karar problemlerine uygulanabilen bir çözüm yöntemidir. Bu nedenle Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) problemlerinin çözümünde tek başına ve diğer yöntemlerle hibrit modeller oluşturacak şekilde sıklıkla kullanılmaktadır. GİA, nicel veri setlerine uygulandığı gibi dilsel değişkenlerin kullanıldığı nitel veri setlerine de uygulanmakta, ÇKKV problemlerinde grup kararına izin veren bir yöntem olarak da uygulama alanı bulmaktadır.

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri

Bahadır Fatih Yıldırım, Emrah Önder (Ed.)

ISBN: 9786052470046

Basım Yılı: 2014

Yayınevi: Dora Yayıncılık

 • Güneş, M., Parim, C., Yıldız, D., Büyüklü, A. (2022). Applying the Hierarchical Gray Relational Clustering Method to Municipal Water Use in Turkey. Teknik Dergi , 33 (2) https://doi.org/10.18400/tekderg.771613
 • Tümtürk, A. ve Gülçiçek Tolun, B. (2021). Bir depo tesisine alınacak paketleme makinesi seçim kararının analitik ağ süreci tabanlı gri ilişkisel analiz yöntemiyle belirlenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 971-985. doi: 10.33206/mjss.822287
 • Dağlı, İ. (2021). Türki̇ye Düzey 3 Bölgesi̇nde İnovasyon Çıktı Performanslarının Değerlendi̇ri̇lmesi̇: Moora ve Gri̇ İli̇şki̇sel Anali̇z Yöntemleri̇yle Karşılaştırmalı Bi̇r Anali̇z. In 1398030450 1019831692 K. Vatansever (Ed.), İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler (pp. 203-218). Gece Kitaplığı.
 • Arslan, H. M., & Yavuzyılmaz, E. (2021). Seyahat İşletmelerinde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Optimum Güzergâhın Belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(26), 171-185.
 • Apan, M . (2020). Kamu Sermayeli Ticaret Bankalarının Finansal Performans Ölçümü: Entropi, TOPSIS ve GİA Yöntemleri ile Bir Uygulama . Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi , 4 (2) , 137-157
 • Yakut, E., Kuru, Ö. (2020). AB Ülkelerinin Küresel Cinsiyet Ayrımının Kadınlar Açısından Gri İlişkisel Analiz, ARAS ve COPRAS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16 (30), 2832-2862. DOI: 10.26466/opus.774845
 • Toprakdelen, F., & Pekkaya, M. (2020). Türk Bankaları İflas Riskliliklerinin Gri İlişkiler Analizi ile Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(21), 264-297.
 • Başdar, C. (2020). Finansal Performans ve Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri. Bursa: Ekin Basım Yayın.
 • Tosun Gavcar, C. & Organ, A. (2020), AHP-Gri İlişkisel Analiz ve AHP-WASPAS Yöntemleri İle Online Satış Yapan Seyahat Acentalarının Değerlendirilmesi, BMIJ, (2020), 8(1): 731-753 doi: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1405
 • Arslan, R., & Bircan, H. (2020). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Elde Edilen Sonuçların Copeland Yöntemiyle Birleştirilmesi ve Karşılaştırılması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), 109-
 • Fidan, H. (2020). Grey Relational Classification of Consumers' Textual Evaluations in E-Commerce. Journal of theoretical and applied electronic commerce research, 15(1), 0-0.
 • Kaya, N. (2019). The Assesment of the Risk of Fire at Woodworking Plants Via Failure Mode and Effect Analysis-Grey Relational Analysis Approaches. International Journal of Business and Social Science, 10(8), 60-66.
 • Küçükbay, F , Gözkonan, Ü . (2019). Katılım Bankaları İle Geleneksel Bankaların ÇKKV Yöntemleri İle Performansının Değerlendirilmesi: TOPSIS ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemleri İle Karşılaştırmalı Analiz. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. (25), 71-94. https://doi.org/10.18092/ulikidince.538666
 • Başdar, C. (2019). Finansal Performans ve Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Fidan, H., & Yuksel, M. E. (2019). A Novel Short Text Clustering Model Based on Grey System Theory. Arabian Journal for Science and Engineering, 1-18.
 • Demirkol, Ö. F. & İkvan, A. (2019). Finansal Oran Analizlerinin ARAS Yöntemi Kapsamında Değerlendirilmesi: BİST Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokanta Sektöründe Uygulama. J. of Institute of Economic Development & Social Researches. 5 (17), 145–157
 • Büyükgebiz Koca, E., Tunca, M. (2019). G20 Ülkelerinin Ekonomik Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (28), 348-357. DOI: 10.20875/makusobed.541005
 • Şahin, Y., & Aydemir, E. (2019). Akıllı Telefon Teknik Özellik Önem Derecelerinin AHP Ağırlıklı Gri İlişkisel Analizi Yöntemi İle Belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(1), 225-238.
 • Doğan, A. ve Calp, M.H. (2019). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bilişim Sektörü Şirketlerinin Performans Ölçümü, içinde Karadeniz Zirvesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gürçay, G. (Ed.), UBAK Yayınevi, ISBN 978-605-80597-6-4
 • Fidan, H. (2018). E-ticaret Müşteri Bağlılığı Gri İlişkisel Kümeleme Analizi. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 9(32), 163-182.
 • İpek, Ç. , Şahin, Y. (2018). AHP Temelli Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Konut Seçimi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 9 (25), 153-172.
 • Tayyar, N., & Gökakın, E. (2018). BİST Gelişen İşletmeler Piyasasına Dahil Şirketlerin Finansal Performanslarının ÇKKV Yöntemleri İle Analizi. Electronic Journal of Social Sciences, 17(65), 62-78.
 • Arslan, R., & Bircan, H. (2018). Alternatif Sayısının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Sonuçlarına Etkisi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(18), 239-264.
 • Karaoglan, S., & Sahin, S. (2018). The Evaluation of Financial Performances of BIST XKMYA Companies by Multi-Criteria Decision Making Methods and Comparison of Methods. Ege Academic Review, 18(1), 63-80.
 • Arslan, R., Bircan, H., & Arslan, Ö. (2017). Tekstil Firmalarında Finansal Performansın Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Ağırlıklandırılmış Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler F
 • Önder, E., & Boz, C. (2017). Comparing Macroeconomic Performance of the Union for the Mediterranean Countries Using Grey Relational Analysis and Multi-Dimensional Scaling. European Scientific Journal, 13, 285-299.
 • Saraç, B., & Alptekin, N. (2017). Türkiye’de İllerin Sürdürülebilir Kalkınma Göstergelerine Göre Değerlendirilmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(1), 19-49.
 • Özbek, A. (2017). Çok kriterli karar verme yöntemleri ve excel ile problem çözümü. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yıldırım, B. F. (2015). Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde ARAS Yöntemi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(9), 285-296.

Yıldırım, B. F., (2014). Gri İlişkisel Analiz. Yıldırım, B. F., Önder, E. (Ed.), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. (229 - 244). Bursa: Dora Yayıncılık.