Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

K2

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri
Gri İlişkisel Analiz

Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Gri İlişkisel Analiz (GİA), Gri Sistem Teorisi kullanılarak geliştirilmiş, Gri İlişkisel Derece temeline dayalı bir derecelendirme, sınıflama ve karar verme tekniğidir. GİA, faktörler arası karmaşık ilişkilerin bulunduğu karar problemlerine uygulanabilen bir çözüm yöntemidir. Bu nedenle Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) problemlerinin çözümünde tek başına ve diğer yöntemlerle hibrit modeller oluşturacak şekilde sıklıkla kullanılmaktadır. GİA, nicel veri setlerine uygulandığı gibi dilsel değişkenlerin kullanıldığı nitel veri setlerine de uygulanmakta, ÇKKV problemlerinde grup kararına izin veren bir yöntem olarak da uygulama alanı bulmaktadır.

 • Güneş, M., Parim, C., Yıldız, D., Büyüklü, A. (2022). Applying the Hierarchical Gray Relational Clustering Method to Municipal Water Use in Turkey. Teknik Dergi , 33 (2) https://doi.org/10.18400/tekderg.771613
 • Makale
  Güçlü, F. (2022). Katılım Hisse Senedi Şemsiye Fonlarının Performansının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle İncelenmesi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (1), 121-130. DOI: 10.29106/fesa.1079375
 • Makale
  Sahin, Y., & Aydemir, E. (2021). A Comprehensive Solution Approach for CNC Machine Tool Selection Problem. Informatica, 1–28. doi: 10.15388/21-infor461
 • Kitap Bölümü
  Koca, M. B. (2021). CRITIC ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemleri İle G7 Ülkelerinin Refah Endeksinin Değerlendirilmesi. In Y. Aydın (Ed.), Ekonomi ve Finans Çalışmaları (pp. 23-40). Nobel Bilimsel.
 • Makale
  Seyhan, N., & Seyhan, B. (2021). COVID-19 Salgın Sürecinde AB Ülkelerindeki Yaşam Kalitesinin Çok Kriterli Karar Verme ile Değerlendirilmesi. Journal of Social Research and Behavioral Sciences, 7(13), 158–180. doi:10.52096/jsrbs.6.1.7.13.9
 • Makale
  Dinler, S. (2021). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Gri İlişkisel Analizi İle Performansının Değerlendirilmesi. Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (2), 200-212.
 • Makale
  Tümtürk, A. ve Gülçiçek Tolun, B. (2021). Bir depo tesisine alınacak paketleme makinesi seçim kararının analitik ağ süreci tabanlı gri ilişkisel analiz yöntemiyle belirlenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 971-985. doi: 10.33206/mjss.822287
 • Kitap Bölümü
  Dağlı, İ. (2021). Türki̇ye Düzey 3 Bölgesi̇nde İnovasyon Çıktı Performanslarının Değerlendi̇ri̇lmesi̇: Moora ve Gri̇ İli̇şki̇sel Anali̇z Yöntemleri̇yle Karşılaştırmalı Bi̇r Anali̇z. In 1398030450 1019831692 K. Vatansever (Ed.), İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler (pp. 203-218). Gece Kitaplığı.
 • Makale
  Arslan, H. M., & Yavuzyılmaz, E. (2021). Seyahat İşletmelerinde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Optimum Güzergâhın Belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(26), 171-185.
 • Makale
  Apan, M . (2020). Kamu Sermayeli Ticaret Bankalarının Finansal Performans Ölçümü: Entropi, TOPSIS ve GİA Yöntemleri ile Bir Uygulama . Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi , 4 (2) , 137-157
 • Makale
  Yakut, E., Kuru, Ö. (2020). AB Ülkelerinin Küresel Cinsiyet Ayrımının Kadınlar Açısından Gri İlişkisel Analiz, ARAS ve COPRAS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16 (30), 2832-2862. DOI: 10.26466/opus.774845
 • Makale
  Toprakdelen, F., & Pekkaya, M. (2020). Türk Bankaları İflas Riskliliklerinin Gri İlişkiler Analizi ile Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(21), 264-297.
 • Kitap
  Başdar, C. (2020). Finansal Performans ve Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri. Bursa: Ekin Basım Yayın.
 • Makale
  Altın, H. (2020). Analysis of The Macroeconomic Performances of European Countries by Gray Relational Analysis. Journal of Economics Finance and Accounting, 7 (3), 198-213. https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2020.1288
 • Makale
  Tosun Gavcar, C. & Organ, A. (2020), AHP-Gri İlişkisel Analiz ve AHP-WASPAS Yöntemleri İle Online Satış Yapan Seyahat Acentalarının Değerlendirilmesi, BMIJ, (2020), 8(1): 731-753 doi: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1405
 • Makale
  Arslan, R., & Bircan, H. (2020). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Elde Edilen Sonuçların Copeland Yöntemiyle Birleştirilmesi ve Karşılaştırılması. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), 109-
 • Makale
  Fidan, H. (2020). Grey Relational Classification of Consumers' Textual Evaluations in E-Commerce. Journal of theoretical and applied electronic commerce research, 15(1), 0-0.
 • Kitap Bölümü
  Fidan, H. (2019). Categorization of Short Text Social Media Comments in CRM Systems. In M. Turhan (Ed.), Research & Reviews in Engineering (Summer, 2019, pp. 341–359). Gece Kitaplığı.
 • Makale
  Kaya, N. (2019). The Assesment of the Risk of Fire at Woodworking Plants Via Failure Mode and Effect Analysis-Grey Relational Analysis Approaches. International Journal of Business and Social Science, 10(8), 60-66.
 • Küçükbay, F , Gözkonan, Ü . (2019). Katılım Bankaları İle Geleneksel Bankaların ÇKKV Yöntemleri İle Performansının Değerlendirilmesi: TOPSIS ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemleri İle Karşılaştırmalı Analiz. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. (25), 71-94. https://doi.org/10.18092/ulikidince.538666
 • Makale
  Başdar, C. (2019). Finansal Performans ve Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Makale
  Fidan, H., & Yuksel, M. E. (2019). A Novel Short Text Clustering Model Based on Grey System Theory. Arabian Journal for Science and Engineering, 1-18.
 • Makale
  Demirkol, Ö. F. & İkvan, A. (2019). Finansal Oran Analizlerinin ARAS Yöntemi Kapsamında Değerlendirilmesi: BİST Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokanta Sektöründe Uygulama. J. of Institute of Economic Development & Social Researches. 5 (17), 145–157
 • Makale
  Büyükgebiz Koca, E., Tunca, M. (2019). G20 Ülkelerinin Ekonomik Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (28), 348-357. DOI: 10.20875/makusobed.541005
 • Makale
  Şahin, Y., & Aydemir, E. (2019). Akıllı Telefon Teknik Özellik Önem Derecelerinin AHP Ağırlıklı Gri İlişkisel Analizi Yöntemi İle Belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(1), 225-238.
 • Kitap
  Doğan, A. ve Calp, M.H. (2019). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bilişim Sektörü Şirketlerinin Performans Ölçümü, içinde Karadeniz Zirvesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gürçay, G. (Ed.), UBAK Yayınevi, ISBN 978-605-80597-6-4
 • Makale
  Fidan, H. (2018). E-ticaret Müşteri Bağlılığı Gri İlişkisel Kümeleme Analizi. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 9(32), 163-182.
 • Makale
  İpek, Ç. , Şahin, Y. (2018). AHP Temelli Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Konut Seçimi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 9 (25), 153-172.
 • Makale
  Tayyar, N., & Gökakın, E. (2018). BİST Gelişen İşletmeler Piyasasına Dahil Şirketlerin Finansal Performanslarının ÇKKV Yöntemleri İle Analizi. Electronic Journal of Social Sciences, 17(65), 62-78.
 • Makale
  Arslan, R., & Bircan, H. (2018). Alternatif Sayısının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Sonuçlarına Etkisi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(18), 239-264.
 • Makale
  Karaoglan, S., & Sahin, S. (2018). The Evaluation of Financial Performances of BIST XKMYA Companies by Multi-Criteria Decision Making Methods and Comparison of Methods. Ege Academic Review, 18(1), 63-80.
 • Makale
  Arslan, R., Bircan, H., & Arslan, Ö. (2017). Tekstil Firmalarında Finansal Performansın Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Ağırlıklandırılmış Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler F
 • Makale
  Önder, E., & Boz, C. (2017). Comparing Macroeconomic Performance of the Union for the Mediterranean Countries Using Grey Relational Analysis and Multi-Dimensional Scaling. European Scientific Journal, 13, 285-299.
 • Makale
  Saraç, B., & Alptekin, N. (2017). Türkiye’de İllerin Sürdürülebilir Kalkınma Göstergelerine Göre Değerlendirilmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13(1), 19-49.
 • Kitap
  Özbek, A. (2017). Çok kriterli karar verme yöntemleri ve excel ile problem çözümü. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Makale
  Yıldırım, B. F. (2015). Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde ARAS Yöntemi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(9), 285-296.
 • Yıldırım, B. F., (2014). Gri İlişkisel Analiz. Yıldırım, B. F., Önder, E. (Ed.), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri. (229 - 244). Bursa: Dora Yayıncılık.