Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

K7


Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Finansal Performans Analizi ve Tahmin Modeli
Çimento Sektöründe Bir Uygulama

Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Dr. Havva Nur Çiftci

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dalı

İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmelerindeki en önemli etkenlerden biri şüphesiz sağlam bir finansal yapıya sahip olmalarıdır. Gerek işlet-me yönetimi, gerekse işletmeye yatırımcı olarak fon sağlayacak yatı-rımcılar işletmelerin finansal yapılarını yakından takip etmektedir. İş-letme yönetimi işletmenin finansal performansını takip ederek gelecek politikalarını ve stratejilerini şekillendirmekte, yatırımcılar ise yatırım kararı alırken işletmenin finansal performansına göre hareket etmekte-dir. Bununla birlikte işletmelerin finansal performansı alanında bir çok araştırmacı çalışmalar üretmektedir. Literatürde işletmelerin finansal performanslarının incelendiği bir çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalış-malar arasında işletmelerin finansal performans ölçümüne olanak sağ-layan Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalar büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. Karar verici konumunda bulunan kişilere hem işletmenin mevcut durumunu hem de kıyaslandığı rakip konumundaki işletmelere göre durumunu görmesine olanak sağlaması bakımından sıklıkla tercih edilmektedir. Bu çalışmada mevcut literatüre katkı sağlamak adına Çimento sektö-ründe faaliyet gösteren ve BIST’e kote 14 çimento işletmesinin 2012-2019 yılları arasındaki finansal performansı yıllık bazda ve 8 yılı kap-saycak bir dönem analizi ile incelenmiştir. Ek olarak işletmelerin geç-miş dönem finansal göstergelerinden hareketle 2020 yılı için tahmin finansal oranları hesaplanmış ve 2020 yılı için finansal performans ön-görüsünde bulunulmuştur. Çalışmada EDAS, TOPSIS ve COPRAS yöntemi ile analiz edilen yıl baz-lı analizlere ek olarak her üç yöntemin analiz sonuçlarının bütünleşik olarak kullanıldığı bir model önerisinde bulunulmuştur. Çalışmada ayrıca 8 yılı kapsayan dönemi temsil etmek üzere işletmelerin bu dö-neme ait finansal göstergelerini gösteren gri sayılar hesaplanarak EDAS, TOPSIS ve COPRAS yöntemleri gri sayılar ile genişletilerek ana-liz edilmiştir. İşletmelere ait 2020 yılı finansal performans öngörüleri, tahmin mode-lindeki eksik bilgi ve ölçüm hatasını bertaraf etmek üzere tahmin aralı-ğı yaklaşımı ile gri sayılar cinsinden temsil edilerek her üç yöntem ile ayrı ayrı analiz edilmiştir. Diğer analizlerde olduğu gibi bu analizde de her üç yöntemin sonuçları bütünleşik bir modelde birleştirilerek yön-temlerin eşit olarak temsil edildiği tek bir sonuca indirgenmiştir. Kitabın mevcut literatüre katkı sağlaması ve finansal performans anali-zi konusunda karar verici konumundaki kişilere sunulan karar destek modeli ile yardımcı olması beklenmektedir. Ayrıca ortaya konulan tahmin modeli yardımıyla işletme yöneticileri açısından işletmenin ge-lecek performansının ölçümünde; yatırımcılar açısından da gelecek için yapılacak yatırım kararlarında yol gösterici olması dileğiyle...

  • Makale
    Altıntaş, F. F., (2021). Ülkelerin Çevre Performanslarının CODAS ve TOPSIS Yöntemleri ile Ölçülmesi: G7 Grubu Ülkeleri Örneği. ulakbilge, 59 (2021 Nisan), 544–559. doi: 10.7816/ulakbilge-09-59-05
  • Yıldırım, B. F., Çiftci, H. N. (2020). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Finansal Performans Analizi ve Tahmin Modeli. İstanbul: Türkmen Kitabevi.