Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

K9

Finans Alanında Uygulamalı Güncel Çalışmalar
BİST Perakende Sektöründe İşlem Gören Şirketlerin Finansal Performanslarının Pisagor Bulanık TOPSIS ve Entropi Yöntemleri İle Analizi

Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

İşletmelerde finansal performans, işletmenin varlığını ve finansal faaliyetlerini sürdürebilmesi, yatırımcılar başta olmak üzere paydaşlar ile finansal ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi için kilit rol üstlenmektedir. Bu bakımdan finansal performansın ölçülebilmesi ve analizi karar verici konumunda bulunan yöneticiler kadar, işletme ile ticari faaliyet sürdüren paydaş işletmeler ve işletmeye yatırımda bulunacak yatırımcılar için de önem arz etmektedir. Finansal performans analizi, işletmeye ait finansal faaliyetlerin raporlandığı finansal tablolar üzerinden hesaplanan finansal oranlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Finansal oranlar, finansal tablolarda yer alan farklı göstergelerin birbirleri ile oranlanması ile elde edilmekte ve işletmenin finansal yapısı hakkında değerlendirmeye esas teşkil eden bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Finansal performans analizinin işletme için sahip olduğu önem, performansın ölçülmesi ve analizinin bir karar problemi olarak ele alınarak matematik modeller ile incelenmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüzde artan rekabet koşulları işletmelerin aynı sektörde faaliyet gösteren rakip işletmeler ile finansal performanslarını kıyaslamalı olarak incelemesini de gerektirmektedir.

  • Yıldırım, B. F., (2021). BİST Perakende Sektöründe İşlem Gören Şirketlerin Finansal Performanslarının Pisagor Bulanık TOPSIS ve Entropi Yöntemleri İle Analizi. Fendoğlu, E. (Ed.), Finans Alanında Uygulamalı Güncel Çalışmalar. (41 - 66). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.