Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

B9

Türkiye’nin İstatistiki Alt Bölgelerinin Dış Ticaret Verilerine Göre TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Dr. Onur Önay

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Araş. Gör. Bahadır Fatih Yıldırım

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Özet

Günümüzde, dünyadaki küreselleşme eğilimleri, dış ticaretin önemini giderek artırmaktadır. Ulusal gelir ve refah artışı sağlamakta dış ticaretini başarıyla sürdürülebilir olması önemli bir etken olmaktadır. Dünya ticaretindeki önemi giderek artan ülkemizin, bölgeler düzeyinde gerçekleştirdiği dış ticaret faaliyetleri bölgelerarası farklılık arz etmekle birlikte, bu farklılıkların incelenmesi, eğilimlerin analiz edilerek doğru politika önerilerinin geliştirilmesini oldukça önemlidir. Bu çalışmada istatistiki sınıflama sonucu ülkemizde dış ticaret faaliytetlerinin yürütüldüğü 26, düzey 2 bölgesi TOPSIS ve VIKOR yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre her iki yönteme göre bölgelerin performanslarının paralellik gösterdiği görülmüştür. Analiz bulgularına göre İstanbul bölgesi ilk sırada yer alırken, Erzurum, Erzincan, Bayburt bölgesi son sırada yer almıştır.

Anahtar Kelimeler: Düzey 2 Bölgeleri, Dış Ticaret, TOPSIS, VIKOR, Çok Kriterli Karar Verme

 • Alp S., Engin T., Bahar 2011, “Trafik Kazalarının Nedenleri Ve Sonuçları Arasındaki İlişkinin TOPSIS Ve AHP Yöntemleri Kullanılarak Analizi Ve Değerlendirilmesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl:10 Sayı 19 s.65-87
 • Dumanoğlu S., 2010,”İMKB’ de İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Mali Performansının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt XXIX, Sayı II, s: 323-339.
 • http://tuikapp.tuik.gov.tr/... (Erişim: 28/04/2015)
 • Jadıdı O., Hong T.S., Fırouzı F., Yusuff R.M., Zulkıflı N., December 2008, “TOPSIS and Fuzzy multi-objective model integration for supplier selection problem”, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, VOLUME 31, ISSUE 2, s:762-769.
 • Kuzu, S., 2014,”VIKOR”,İşletmeciler Mühendisler ve Yöneticiler İçin, Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Ed., Yıldırım B.F., Önder E., Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Oprıcovıc, S. & Tzeng, Gwo-H. (2004), “The Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS”, European Journal of Operational Research, Sayı: 178:445–455.
 • Oprıcovıc, S. & Tzeng, Gwo-H. (2007), “Extended VIKOR method in comparison with outranking methods”, European Journal of Operational Research, Sayı: 178: 514-529
 • Önay O., Çetin E., Haziran 2012, “Turistik Yerlerin Popülaritesinin Belirlenmesi: İstanbul Örneği”, İ.Ü. İşletme İktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl:23, Sayı:72, 90-109.
 • Özdemir M., 2014,”TOPSIS”,İşletmeciler Mühendisler ve Yöneticiler İçin, Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Ed., Yıldırım B.F., Önder E., Dora Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Yurdakul M., İç Y. T., 2003, “Türk Otomotiv Firmalarının Performans Ölçümü Ve Analizine Yönelik TOPSIS Yöntemini Kullanan Bir Örnek Çalışma”, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 18, No 1, s:1-18.
 • Önay, O., Yıldırım, B. F. (2015). "Türkiye’nin İstatistiki Alt Bölgelerinin Dış Ticaret Verilerine Göre TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle Değerlendirilmesi". 1. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress Proceeding Book (ss. 587-596). Kars: Kafkas Üniversitesi