Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

B1

Sezgisel Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Personel Seçimi: Lojistik İşletmesi Örneği

Doç. Dr. Gültekin Altuntaş

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Özet

Bu çalışmada lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir işletme için lojistik uzmanı personel seçim süreci birçok kriterli karar verme problemi olarak ele alınarak modellenmiştir. Çalışmanın amacı işletmenin önceliklerini dikkate alan bir karar destek sistemi önerilerek işletmeye en çok katkı sağlayacak adayın belirlenmesidir. Çalışmada Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri arasında yer alan, kullanım kolaylığı ve her türden karar problemine uyarlanabilmesi bakımından sıklıkla tercih edilen TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Karar probleminde metrik olarak ölçülemeyen kriterlerin skorlanmasında, etkinliği artırmak üzere TOPSIS yöntemi Sezgisel Bulanık sayılar ile entegre edilerek kullanılmıştır. Çalışmada işletme için en ideal aday belirlenmiş, aday alternatifleri kıyaslanmıştır. Literatürde personel seçim probleminin ÇKKV yöntemleri kullanılarak modellendiği birçok çalışma mevcuttur. TOPSIS yöntemi personel seçimi problemi yanı sıra farklı türden birçok karar probleminde başarı ile uygulanmıştır. Personel seçimi probleminde alternatif setini oluşturacak olan adayların değerlendirmelerine ilişkin literatürde kullanılan kriterler incelendiğinde birçok kriterin metrik olarak ölçülemediği, bu sebeple karar vericilerin değerlendirmelerinde etkinliğin azalacağı öngörülmektedir. Bu çalışma karar sürecinin beraberinde gelen karmaşıklığı ve belirsizliği Bulanık Sistem Teorisini esas alan ve teorinin geliştirilmesi ile ortaya çıkan Sezgisel Bulanık sayılar kullanarak gidermeye çalışmıştır. Çalışma lojistik sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin belirli bir departmanı için personel alım sürecini ele almaktadır. Çalışma, açık bulunan pozisyona yapılan tüm müracaatları değil, İK departmanı tarafından ön ele sonucu belirlenen 5 adayı alternatif seti olarak incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: IF TOPSIS, Personel Seçimi, Sezgisel Bulanık Sayı, TOPSIS

  • ...
  • Altuntaş, G., Yıldırım, B. F. (2018). "Sezgisel Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Personel Seçimi: Lojistik İşletmesi Örneği". 2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi (ss. 44-44). Sakarya: Sakarya Üniversitesi