Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş Akademik Blog Portfolyo Dokümanlar Kütüphane

B4

Kamu Hizmetlerinden Memnuniyetin Dilsel İfadelere Dayalı Topsıs Yöntemiyle Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Sultan Kuzu Yıldırım

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Dr. Bahadır Fatih Yıldırım

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Özet

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2003 yılından itibaren her yıl düzenli olarak bireylerin genel mutluluk algısını, toplumsal değer yargılarını, temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyetini ve kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek amacıyla Yaşam Memnuniyet Araştırması (YMA) yapmaktadır. Ankete katılan bireyler tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilmektedir. Bu çalışmada da 2014-2019 dönemi arasında Türkiye'de bireylerin kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. 2014 yılı öncesinin araştırmaya dahil edilmemesinin nedeni, ilgilenilen sorulara ait şıkların sayısının değişmesidir. Çalışmada bireylerin 2014-2019 döneminde kamu tarafından sunulan Genel sağlık, asayiş, adli, eğitim, sosyal güvenlik ve ulaşım hizmetlerinden memnuniyetlerini kıyaslamalı olarak incelemek üzere sayılan hizmetlerin alternatif seti, yılların ise kriter seti olarak ele alındığı bir Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) problemi tasarlanmıştır. Çalışma kapsamında ÇKKV probleminde kullanılacak karar matrisi, YMA veri setini oluşturan katılımcı yanıtlarının, sırasıyla pozitif, nötr, negatif ve red olmak üzere 4 parametreden oluşan Picture Bulanık Dilsel Sayılara (PBDS) dönüştürülmesi ile oluşturulmuştur. Yöntemin diğer sistem teorilerinden farklı olarak red parametresi kullanıyor olması, bu çalışmada tercih edilmesine neden olmuştur. Analiz aşamasında ise PBDS aritmetik operatörleri kullanılarak TOPSIS yöntemi adımları takip edilmiş ve sıralamalar elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre incelenen 2014-2019 dönemleri arasında bireylerin memnuniyet düzeyinin en yüksek olduğu kamu hizmeti ulaşım hizmeti olurken, memnuniyetsizlik düzeyinin en yüksek olduğu kamu hizmeti ise adli hizmetler olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: ÇKKV, Çok Kriterli Karar Verme

  • ...
  • Kuzu Yıldırım, S., Yıldırım, B. F. (2021). "Kamu Hizmetlerinden Memnuniyetin Dilsel İfadelere Dayalı Topsıs Yöntemiyle Analizi". 40. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (ss. 59-59). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi