Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde ARAS Yöntemi

M12

Araş. Gör. Bahadır Fatih Yıldırım
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

Özet

Bu çalışmada Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri sınıfının bir üyesi olan ARAS yöntemi incelenerek yerel literatüre yeni bir alternatif yöntem olarak önerilmiştir. ARAS yönteminin literatürde kullanım alanları incelendikten sonra yöntemin aşamaları detaylı olarak ele alınmış, son olarak örnek bir karar problemi üzerinde ARAS yöntemi uygulanarak elde edilen bulgular yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: ARAS, Karar Problemi, ÇKKV

Jel Sınıflandırma: C02, C65

ARAS Method In Multi Criteria Decision Making

Abstract

In this study, Additive Ratio Assessment (ARAS) method which is a member of multi criteria decision making method class, has been proposed as a new alternative method to local literature. The usage areas of the ARAS method investigated in detailed literature research, additionally the ARAS method analysis steps examined. Finally solution of a sample problem was made by applying ARAS method and the obtained results were discussed.

Keywords: ARAS, Decision Problem, MCDM

 • Bakshi, T., & Sarkar, B. (2011). MCA based performance evaluation of project selection. arXiv preprint arXiv:1105.0390.
 • Balezentiene, L., & Kusta, A. (2012). Reducing greenhouse gas emissions in grassland ecosystems of the central Lithuania: multi-criteria evaluation on a basis of the ARAS method. The Scientific World Journal, 2012.
 • Baležentis, A., & Štreimikienė, D. (2013). Integrated Sustainability Index: the Case Study of Lithuania. Intelektinė ekonomika, (7 (3), 289-303.
 • Baležentis, A., Baležentis, T., & Misiunas, A. (2012). An integrated assessment of Lithuanian economic sectors based on financial ratios and fuzzy MCDM methods. Technological and Economic Development of Economy, 18(1), 34-53.
 • Barak, S., Mehrgini, B., Maghsoudlou, H., & Branch, Q. Multi-Criteria Decision Making Approach To Candidate Well Selection For Hydraulic Fracturing Treatment, CIE44 & IMSS’14 Proceedings, 14-16 October 2014, Istanbul / Turkey, 2092-2106.
 • Chatterjee, P., & Chakraborty, S. (2013). Gear Material Selection using Complex Proportional Assessment and Additive Ratio Assessment-based Approaches: A Comparative Study, International Journal of Materials Science and Engineering Vol. 1, No. 2 December 2013, 104-111
 • Dadelo, S., Turskis, Z., Zavadskas, E. K., & Dadeliene, R. (2012). Multiple criteria assessment of elite security personal on the basis of ARAS and expert methods. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 46(4), 65-87.
 • Darji, V. P., & Rao, R. V. (2014). Intelligent Multi Criteria Decision Making Methods for Material Selection in Sugar Industry. Procedia Materials Science, 5, 2585-2594.
 • Ghadikolaei, A. S., & Esbouei, S. K. (2014). Integrating Fuzzy AHP and Fuzzy ARAS for evaluating financial performance. Boletim da Sociedade Paranaense de Matemática, 32(2), 163-174.
 • Kaklauskas, A., Tupenaite, L., Kanapeckiene, L., & Naimaviciene, J. (2013). Knowledge-based model for standard housing renovation. Procedia Engineering, 57, 497-503.
 • Keršulienė, V., & Turskis, Z. (2014). An integrated multi-criteria group decision making process: selection of the chief accountant. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 110, 897-904.
 • Kutut, V., Zavadskas, E. K., & Lazauskas, M. (2013). Assessment of Priority Options for Preservation of Historic City Centre Buildings Using MCDM (ARAS). Procedia Engineering, 57, 657-661.
 • Kutut, V., Zavadskas, E. K., & Lazauskas, M. (2014). Assessment of priority alternatives for preservation of historic buildings using model based on ARAS and AHP methods. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 14(2), 287-294.
 • Medineckiene, M., Zavadskas, E. K., Björk, F., & Turskis, Z. (2015). Multi-criteria decision-making system for sustainable building assessment/certification. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 15(1), 11-18.
 • Reza, S., & Majid, A. (2013). Ranking Financial Institutions Based on of Trust in online banking Using ARAS and ANP Method, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol, 6 (4): 415-423.
 • Shariati, S., Yazdani-Chamzini, A., Salsani, A., & Tamošaitienė, J. (2014). Proposing a New Model for Waste Dump Site Selection: Case Study of Ayerma Phosphate Mine. Engineering Economics, 25(4), 410-419.
 • Sliogeriene, J., Turskis, Z., & Streimikiene, D. (2013). Analysis and choice of energy generation technologies: the multiple criteria assessment on the case study of Lithuania. Energy Procedia, 32, 11-20.
 • Stanujkic, D., & Jovanovic, R. Measuring a Quality of Faculty Website Using ARAS Method, Contemporary Issues In Business, Management And Education‘2012 ISSN 2029-7963/ISBN 978-609-457-323-1 doi:10.3846/cibme.2012.45
 • Stanujkic, D., Djordjevic, B., & Djordjevic, M. (2013). Comparative analysis of some prominent MCDM methods: A case of ranking Serbian banks. Serbian Journal of Management, 8(2), 213-241.
 • Tamošaitienė, J., & Zavadskas, E. K. (2013). The multi-stage decision making system for complicated problems. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 82, 215-219.
 • Tamošaitienė, J., Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Vainiūnas, P. (2011). Multi-Criteria Complex For Profitability Analysis Of Construction Projects. Economics & Management, 16.
 • Turskis, Z., & Zavadskas, E. K. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision-making. Technological and Economic Development of Economy, (2), 159-172
 • Turskis, Z., & Zavadskas, E. K. (2010). A novel method for multiple criteria analysis: grey additive ratio assessment (ARAS-G) method. Informatica, 21(4), 597-610.
 • Yıldırım, B. F. (2014), Gri İlişkisel Analiz, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Editörler: Bahadır Fatih YILDIRIM ve Emrah ÖNDER, (1. Baskı, 227-242). Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Zavadskas, E. K., Antucheviciene, J., Šaparauskas, J., & Turskis, Z. (2013). Multi-criteria assessment of facades’ alternatives: peculiarities of ranking methodology. Procedia Engineering, 57, 107-112.
 • Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Bagočius, V. (2015). Multi-criteria selection of a deep-water port in the Eastern Baltic Sea. Applied Soft Computing, 26, 180-192.
 • Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Vilutiene, T. (2010). Multiple criteria analysis of foundation instalment alternatives by applying Additive Ratio Assessment (ARAS) method. Archives of civil and mechanical engineering, 10(3), 123-141.
 • Durmus, H., & İnel, M. N. (2020). Comparing Aras and Copras Methods to Evaluate Firms By Using Fundamental Analysis . International Journal of Social, Political and Economic Research, 7(2), 214-230. https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss2pp214-230
 • Baş, M., Hantal, T., Balcı, M. B. (2020). İşletmelerin Finansal Performanslarının SWARA, ARAS ve TOPSIS Tekniği İle Karşılaştırılması: BİST Teknoloji Endeksi Uygulaması. Ekev Akademi Dergisi, 24(81), 265-291. http://dx.doi.org/10.17753/Ekev1339
 • Deniz, N . (2020). Teknoloji Yönetiminde MOORA ve ARAS Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri ile Patent Değerleme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (64) , 191-207.
 • Korucuk, S. (2019). ÇKKV Yöntemleri İle İmalat İşletmelerinde TZY Performans Faktörlerinin Önem Derecelerinin Belirlenmesi ve En İdeal Rekabet Stratejisi Seçimi: Ordu İli Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 33 (2), 569-593.
 • Akçakaya, O., & Urmak Akçakaya, E. D. (2019). Türkiye’deki Büyükşehirlerin Çevresel Performanslarının Entropi Temelli COPRAS ve ARAS Yöntemleri ile Değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1437-1473.
 • Çakır, E., & Can, M. (2019). Best-Worst Yöntemine Dayalı ARAS Yöntemi ile Dış Kaynak Kullanım Tercihinin Belirlenmesi: Turizm Sektöründe Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(3), 1273-1300.
 • Eş, A., & Bilen, H. (2019). Entropy Tabanlı ARAS Yöntemle Firmaların Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi: Orman Ürünleri ve Mobilya Sektöründe Bir Uygulama. In Researches in Economics, Econometrics & Finance, H. Yıldız & A. S. Aybar (Eds.), pp. 1
 • Demirkol, Ö. F. & İkvan, A. (2019). Finansal Oran Analizlerinin ARAS Yöntemi Kapsamında Değerlendirilmesi: BİST Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokanta Sektöründe Uygulama. J. of Institute of Economic Development & Social Researches. 5 (17), 145–157
 • Kaçtıoğlu, S., Keskinkılıç, M., Kahveci, F. (2019). Yazılım Kalitesi Faktörü Olarak Yazılım Güvenliğinin Öğrenci Bilgi Sisteminde RIPS ile Testi ve ARAS ile Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33 (4) , 1261-1278
 • Özbek, A. (2017). Çok kriterli karar verme yöntemleri ve excel ile problem çözümü. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Organ, A , Tekin, B . (2017). Şehir Hastanesi Kuruluş Yeri Seçimi için Gri ilişkisel Analiz Yaklaşimi: Denizli ili Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (3) , 256-278 . DOI: 10.30803/adusobed.336967
 • Ömürbek, N., Eren, H. & Dağ, O. (2017). Entropi-ARAS ve Entropi-MOOSRA Yöntemleri ile Yaşam Kalitesi Açısından AB Ülkelerinin Değerlendirilmesı̇. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 29-48.