Bulut Teknolojisi Firmalarının Bulanık AHP - MOORA Yöntemi Kullanılarak Sıralanması

M6

Araş. Gör. Bahadır Fatih Yıldırım
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Dr. Onur Önay
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Özet

Bulut teknolojileri günümüz iş dünyasında giderek daha fazla yer almaya başlamıştır. Önümüzdeki yıllarda bu teknolojinin kullanımının mevcut durumdan çok daha fazla artacağı birçok uzman tarafından belirtilmektedir. Bulut teknolojisi sağlayan birçok firma mevcuttur. Bu çalışmada, bulut teknolojisi üzerine yazılmış bir rapordan yola çıkarak beş firmanın sağladığı hizmetin, raporda değerlendirmeye alınan kriterler baz alınarak sıralaması yapılmıştır. Bulanık AHP yöntemi ile kriterlerin ağırlıkları belirlenmiş, MOORA yöntemi ile sıralamalar yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bulanık AHP, Bulut Teknolojisi, MOORA, ÇKKV

Jel Sınıflandırma:

Ranking Cloud Storage Technology Firms Using Fuzzy AHP - MOORA Method

Abstract

Cloud Storage Technology often uses in today’s business world. This technology will use more often from now in following years, said by a lot of experts from computer science as well as business. There are a lot of Cloud Storage Technology firms. In this study, five cloud storage technology firms ordered with ten criterion which are in a cloud storage technology report. Fuzzy AHP Method used for weights of criterion and MOORA Method used for order firms.

Keywords: Cloud Storage Technology, Fuzzy AHP, MCDM, MOORA

 • AKMAN, Gülşah ve ALKAN, Atakan, 2006, “Tedarik Zinciri Yönetiminde Bulanık AHP Yöntemi Kullanılarak Tedarikçilerin Performansının Ölçülmesi: Otomotiv Yan Sanayiinde Bir Uygulama”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl 5, Sayı 9, s.23-46.
 • AYDIN, Özlem, 2009, “Bulanık AHP İle Ankara İçin Hastane Yer Seçimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, s. 87-104.
 • BAŞLIGİL, Hüseyin, 2005, “The Fuzzy Analytic Hierarchy Process For Software Selection Problems”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 3, s.24-33.
 • BAYKAL, Nazife ve Timur BEYAN, “Bulanık Mantık İlke ve Temelleri”, Ankara, Bıçaklar Kitabevi, 2004.
 • BRAUERS W. K. M., GINEVICIUS R., 2009, “Robustness In Regional Development Studies. The case of Lithuania”, Journal of Business Economics and Management, 10(2): s:121-140.
 • BRAUERS W. K. M., GINEVICIUS R., 2010, “The Economy Of The Belgian Regions Tested With Multimoora”, Journal of Business Economics and Management, 11(2): s:173-209.
 • BRAUERS W. K. M., GINEVICIUS R., PODVEZKO V., 2010, “Regional Development In Lithuania Considering Multiple Objectives By The Moora Method”, Technological And Economic Development Of Economy, 16(4): s:613-640.
 • BRAUERS W. K. M., ZAVADSKAS E. K., 2006, “The MOORA Method And Its Application To Privatization In A Transition Economy”, Control and Cybernetics, vol. 35 No. 2 s:445-469
 • BRAUERS W. K. M., ZAVADSKAS E. K., PELDSCHUS F., TURSKIS Z., June 26-29, 2008, “Multi-Objective Optimization Of Road Design Alternatives With An Application Of The Moora Method”, The 25th International Symposium on Automation and Robotics in Construction ISARC-2008,Institute of Internet and Intelligent Technologies Vilnius Gediminas Technical University.
 • CHANG, D.Y., 1996,“Applications Of The Extent Analysis Method On Fuzzy AHP”, European Journal of Operational Research, Vol. 95, p. 649-655.
 • DAĞDEVİREN, Metin, 2007, “Integrated Modelling The Performance Evaluation Process With Fuzzy AHP”, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma, Cilt 25, Sayı 3, s.268-282.
 • DENG, Hepu, 1999, “Multicriteria Analysis With Fuzzy Pairwise Comparison”, International Journal of Approximate Reasoning, Vol. 21, p.215-231.
 • ENEA, M. ve T. PIAZZA, 2004, “Project Selection by Constrained Fuzzy AHP”, Fuzzy Optimization and Decision Making, Vol. 3, p. 39–62.
 • ERSÖZ F., ATAV A., 05 - 07 Temmuz 2011, Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Moora Yöntemi, YAEM2011 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31.Ulusal Kongresi, Sakarya Üniversitesi, s:78-87.
 • GİRGİNER, Nuray ve KAYGISIZ Zeliha, 2009, “İstatistiksel Yazılım Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci ve 0–1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Birlikte Kullanımı”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, s.211-233.
 • GÖKSU, Ali ve GÜNGÖR, İbrahim, 2008, “Bulanık Analitik Hiyerarşik Proses Ve Üniversite Tercih Sıralamasında Uygulanması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 3, s.1-26.
 • GÜNERİ, Ali Fuat ve ŞAHİN, Hüseyin, 2007, “AHP ve Fuzzy AHP İle Türkiye’de Uygun Tersane Yeri Seçimi”, Gemi ve Deniz Teknolojisi, Sayı 172, Nisan, s.7-21.
 • GÜRLER, İ., GÜLER M. E. ve TOPOYAN, M., 2011, “Verimli ve Ekonomik Klima Sistemlerinin Seçiminde Bulanık AHP Metodu”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt 48, Sayı 551, s.51-58.
 • İÇ, Yusuf Tansel ve YURDAKUL Mustafa, 2008, “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerini Kullanan Makine-Ekipman Seçim Çalışmalarında Bulanıklığın Sonuçlara Etkisinin İncelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, s. 125-140.
 • KAPTANOĞLU, Dilek ve ÖZOK, Ahmet Fahri, 2006, “Akademik Performans Değerlendirmesi İçin Bir Bulanık Model”, İtüdergisi /d Mühendislik, Cilt 5, Sayı 1, Kısım 2, s.193-204.
 • KLIR, G.J. ve YUAN B., “Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, Theory and Applications”, New Jersey, USA, Prentice Hall PTR, 1995.
 • ÖNAY O., ÇETİN E., Haziran 2012, “Turistlik Yerlerin Popülaritesinin Belirlenmesi: İstanbul Örneği”, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl:23, Sayı: 72, s:90-109.
 • ÖZGÖRMÜŞ, Elif, MUTLU, Özcan ve GÜNER Hacer, 2005, “Bulanık AHP İle Personel Seçimi”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, s.111-115.
 • ÖZKAN, Mustafa M., “Bulanık Hedef Programlama”, Bursa, Ekin Kitabevi, 2003.
 • RAHARJO, H., XIE, M. ve BROMBACHER, A., 2009, "On Modelling Dynamic Priorities In The Analytic Hierarchy Process Using Composition Data Analysis", European Journal of Operational Research, 194, p.834-839.
 • SAATY, T.L., “Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with Analytic Hierarchy Process”, Pittsburgh, USA:RWS Publications, 1994.
 • SEÇME YALÇIN, Neşe ve ÖZDEMİR, Ali İhsan, 2008, “Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Çok Kriterli Stratejik Tedarikçi Seçimi: Türkiye Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, s.175-191.
 • SEKRETER, M. Serhan, AKYÜZ, Gökhan ve İPEKÇİ, Çetin Emre, 2004, “Şirketlerin Derecelendirilmesine İlişkin Bir Model Önerisi: Gıda Sektörüne Yönelik Bir Uygulama”, Akdeniz İ.İ.B.F Dergisi, 8, 139-155.
 • SİPAHİ, Seyhan ve OR, Erden, 2005, "Analitik Hiyerarşi Prosesi Tekniği İle Forvet Oyuncularının Yetenek ve Becerilerine Göre Değerlendirilmesi", Yönetim, 50, s.53-65.
 • ŞEN, Zekai, “Bulanık Mantık İlkeleri ve Modelleme”, İstanbul, Su Vakfı Yayınları, 2009.
 • TATLIDİL, Hüseyin ve ÖZGÜRLÜK, Barış, 2009, "İşgücü Piyasasında İllerin İşsizlik Risklerinin Analitik Hiyerarşi Süreci İle Belirlenmesi", TİSK Akademi, 2, s.6-20.
 • TİMOR, Mehpare, “Analitik Hiyerarşi Prosesi”, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2011.
 • TİMOR, Mehpare, 2002, “Kolayda Ürünler İçin Perakende Satış Yeri Seçimi: Bir Analitik Hiyerarşi Prosesi Uygulaması”, Yönetim, 3(41), s.23-36.
 • TOKSARI, M. ve TOKSARI, M. Duran, 2011, “Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) Yaklaşımı Kullanılarak Hedef Pazarın Belirlenmesi”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt 38, Nisan, s.51-70.
 • VAN LAARHOVEN, P. J. M. ve W. PEDRYCZ, 1983, “A Fuzzy Extension of Saaty's Priority Theory”, Fuzzy Sets and Systems, Volume 11, Issue 1-3, p. 229-241.
 • YILMAZ, Murat, 2010, "Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve Bir Uygulama: Lider Bir Kütüphane Müdürü Seçimi", Türk Kütüphaneciliği, 24(2), s.206.234.
 • YÜKSEL, İhsan ve AKIN, Adnan, 2006, “Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemiyle İşletmelerde Strateji Belirleme”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt 7 (2), s.254-268.
 • Cloudturk http://www.cloudturk.net/cloud_nedir.html (Erişim Tarihi: 22.10.2013)
 • Bozkurt Uzan, Ş., (2020). Analysis of Supplier Selection Process with Multi Criteria Decision Making Techniques; Example of an Airline Company, Atatürk Üniversitesi İİB Dergisi, 34(2): 315-334, https://doi.org/10.16951/atauniiibd.652790
 • Sarıoğlan, M., Arslan, K. (2020). Yi̇yecek İçecek İşletmeleri̇nde MOORA Yöntemi̇ İle Tedari̇kçi̇ Seçi̇mi̇ni̇n Uygulanabi̇li̇rli̇ği̇. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(73), 254-270.
 • Kaşak, A. E. & Mürsel Erdal, M. (2019). MOORA Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Ceza İnfaz Kurumu Yer Seçimi: Sivas İli Örneği. Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(1), 34-42.
 • Konak, T., Elbir, G., Yılmaz, S., Karataş, B. M., Durman, Y., & Düzakın, H. (2018). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Tekstil Firmalarının TOPSIS ve MOORA Yöntemi ile Analizi. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(1), 11-44.
 • Sarı, S. S. & Akkaynak, B. & Karabulut, T. (2017). Bulanık Mantık Yöntemiyle Konvensiyonel ve Katılım Bankalarında Kredilendirme Risk Analizine Yönelik Bir Uygulama. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(17), 549–557. https://doi.org/10.16990/sobider.3885
 • Kundakcı, N. (2016). Combined Multi-criteria Decision Making Approach Based on MACBETH and MULTI-MOORA methods. Alphanumeric Journal, 4(1), 17-26. http://dx.doi.org/10.17093/aj.2016.4.1.5000178402
 • Şişman, B. & Doğan, M. (2016). Türk Bankalarının Finansal Performanslarının Bulanık AHP ve Bulanık MOORA Yöntemleri İle Değerlendirilmesi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), 353-371.
 • Akkaya, G., Turanoğlu, B., & Öztaş, S. (2015). An integrated fuzzy AHP and fuzzy MOORA approach to the problem of industrial engineering sector choosing. Expert Systems with Applications, 42(24), 9565-9573.
 • Uygurtürk, H. (2015). Bankaların İnternet Şubelerinin Bulanık MOORA Yöntemi İle Değerlendirilmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(25), 115-128.
 • Tepe, S., & Görener, A. (2014). Analitik Hiyerarşi Süreci ve MOORA Yöntemlerinin Personel Seçiminde Uygulanması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13(25), 1-14.
 • Paylaş